+421 905 341 866

Protokol z odovzdania a prevzatia nehnuteľnosti

Predali ste alebo kúpili nehnuteľnosť? Pripravili sme pre vás vzor preberacieho protokolu.

PROTOKOL Z ODOVZDANIA A PREVZATIA NEHNUTEĽNOSTI


1. Odovzdávajúci

Meno a priezvisko: Jozef Krásny

Trvalý pobyt: Veselá 12, 821 01 Bratislava

Dátum narodenia: 01. 01. 1960

a

2. Preberajúci

Meno a priezvisko: Miroslav Pekný

Trvalý pobyt: Bajkalská 25, 821 01 Bratislava

Dátum narodenia: 02. 02. 1070


Odovzdávajúci odovzdáva Preberajúcemu a Preberajúci preberá od Odovzdávajúceho nehnuteľnosť na základe kúpnej zmluvy o prevode vlastníckeho práva k nehnuteľnosti uzavretej medzi zmluvnými stranami dňa 13. 04. 2015:

Pozemok nachádzajúci sa v katastrálnom území Trnava, v obci Trnava, v okrese Trnava, zapísaný v katastri nehnuteľností, ktorý vedia Okresný úrad Trnava, katastrálny odbor na liste vlastníctva č. 1234 ako:

- parcela registra „E“ evidovaná na mape určeného operátu s parcelným číslom 12345, vo výmere 3800 m2, druh pozemku: Orná pôda, ktorý je umiestnený mimo zastavaného územia obce.

Preberajúci vyhlasuje, že pozemok preberá bez výhrad v zmysle kúpnej zmluvy o prevode vlastníckeho práva k nehnuteľnosti.

Obidve strany tohto protokolu vyhlasujú, že si tento protokol prečítali, s jeho obsahom súhlasia bez výhrad a na znak toho ho podpísali.


V Bratislave, dňa 23. 04. 2015


_________________________                                                                              _________________________

Jozef Krásny                                                                                                    Miroslav Pekný

Odovzdávajúci                                                                                                 PreberajúciNewsletter

Prihláste sa do nášho newslettera a dostávajte novinky pravidelne.


Potrebujete vypracovať zmluvu na mieru?

Kontaktujte nás

... alebo nám zavolajte

+421 905 341 866