+421 905 341 866

Odvolanie podľa ust. § 321 ods. 1c Trestného poriadku

Vznikli pochybnosti o správnosti skutkových zistení napadnutých výrokov, na ktorých objasnenie treba dôkazy opakovať alebo vykonať ďalšie dôkazy? Pozrite si priložený vzor odvolania.

Jozef Novák, Veselá 12, 020 01 Púchov, Slovenská republika

_______________________________________________________________________________

Okresný súd Považská Bystrica

Štúrova ½

017 01 Považská Bystrica


Vec: Odsúdený Jozef Novák, odvolanie


K sp. zn.: 1T/123/2014


                   Rozsudkom Okresného súdu v Považskej Bystrici zo dňa 02.01.2015 sp. zn. 1T/123/2014, som bol uznaný vinným zo spáchania trestného činu útoku na verejného činiteľa podľa § 156 ods. 1 písm. a), ods. 2 Trestného zákona, začo mi bol uložený trest odňatia slobody vo výmere 12 mesiacov, pričom mi súd výkon tohto trestu podmienečne odložil na skúšobnú dobu 18 mesiacov. Rozsudok mi bol doručený dňa 05.01.2015. Dnešného dňa proti nemu podávam odvolanie z dôvodov, ktoré uvádzam v predmetnom odvolaní.

                   Označený rozsudok súdu pokladám za nezákonný a neodôvodnený vo výroku o vine a tým aj vo výroku o treste. Nezákonnosť rozsudku vidím v tom, že súd rozhodol o mojej vine napriek tomu, že aj po vykonanom dokazovaní na hlavnom pojednávaní existujú pochybnosti o správnosti skutkových zistení napadnutých výrokov, na ktorých objasnenie treba dôkazy opakovať.

                   Obžalobe možno prisvedčiť len tú skutočnosť, že na mieste a v dobe v nej uvedenej vykonávali príslušníci Policajného zboru, Jozef Novák a Ján Malý proti mne služobný zákrok. Podľa môjho názoru po vykonaní dôkazov prichádzajúcich do úvahy sa súdu nepodarilo bez pochybností preukázať, že v priebehu môjho protiprávneho konania, ktoré je uvedené v obžalobe, som sa snažil príslušníkom Policajného zboru zabrániť vo výkone ich právomoci tým, že som sa im vyhrážal a súčasne som na nich mieril zbraňou.

                   Vykonaným dokazovaním na hlavnom pojednávaní nebolo vyvrátené moje tvrdenie, že policajtom, ktorí v inkriminovanej dobe prišli do dvora môjho rodinného domu, som sa nevyhrážal. Taktiež som na nich nemieril zbraňou, aj keď túto som skutočne držal v ruke. Pripúšťam, že v čase konfliktu som bol pod vplyvom alkoholu a keď som komunikoval s policajtmi, zbraň som vytiahol. Vytiahol som ju však z toho dôvodu, že som im chcel ukázať, o aký druh zbrane ide, teda, že nie je nebezpečná. V žiadnom prípade som na nich nemieril. Nakoniec odborné vyjadrenie Kriminalistického a expertízneho ústavu Bratislava potvrdilo, že ide skutočne o expanznú zbraň vylučujúcu použitie guľového náboja.

                   Skutočnosti, ktoré som uvádzal v prípravnom konaní a na hlavnom pojednávaní, potvrdila aj svedkyňa Mária Nováková, ktorá bola priamo pri konflikte a tento celý pozorovala. Súd však spochybnil jej hodnovernosť s tým, že som ju navrhol vypočuť až na hlavnom pojednávaní.

                   Tvrdenia zasahujúcich policajtov si od začatia trestného stíhania odporovali, vypovedali opačne a v podstate tvrdili, že som sa im vyhrážal usmrtením a mieril pritom na nich zbraňou. Súd sa však nezaoberal pri ich výsluchu skutočnosťou, akým spôsobom sa zmocnili zbrane. Ak by sa bol súd zaoberal aj touto skutočnosťou, bol by zistil, že túto som im odovzdal sám. Taktiež pri ich výsluchu nezisťoval z hľadiska hodnovernosti výpovede svedkyne Márie Novákovej, či bola skutočne na mieste konfliktu a nezisťoval ďalšie skutočnosti spojené s jej prítomnosťou.

                   Za takejto dôkaznej situácie navrhujem, aby odvolací súd nepadnutý rozsudok Okresného súdu Považská Bystrica, sp. zn. 1T/123/2014 zo dňa 02.01.2015 zrušil podľa § 321 ods. 1 písm. c) Trestného poriadku a podľa § 322 ods. 1 Trestného poriadku po zrušení tohto rozsudku vrátil vec súdu prvého stupňa, aby ju ten v potrebnom rozsahu znova prejednal a rozhodol.


V Púchove dňa 10.01.2015


___________________

Jozef NovákNewsletter

Prihláste sa do nášho newslettera a dostávajte novinky pravidelne.


Potrebujete vypracovať zmluvu na mieru?

Kontaktujte nás

... alebo nám zavolajte

+421 905 341 866