+421 905 341 866

Návrh na záznam do katastra nehnuteľností

Záznam je úkon okresného úradu, katastrálneho odboru, plniaci evidenčné funkcie, ktoré nemajú vplyv na vznik, zmenu ani na zánik práv k nehnuteľnostiam. Prikladáme vám vzor návrhu na záznam do katastra nehnuteľností.

Návrh na záznam do katastra nehnuteľností

__________________________________________________________________________________________________________________

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 Okresný úrad v Púchove

                                                                                                                                                        Katastrálny odbor

                                                                                                                                                        Štefánikova 820

                                                                                                                                                        020 01 Púchov


Meno a priezvisko: Jozef Novák, rod. Novák

Bydlisko: Veselá 12, 020 01 Púchov, Slovenská republika

Dátum narodenia: 01.01.1970

Rodné číslo: 700101/1234

Štátna príslušnosť: SR

(ďalej len „navrhovateľ“)


Dole podpísaný Jozef Novák, som výlučným vlastníkom nehnuteľnosti – rodinného domu so súpisným č. 120, ktorý je postavený na pozemku s parcelou KN-C č. 123, zastavané plochy a nádvoria o výmere 179 m2, zapísaný na liste vlastníctva č. 1234, vydaný pre katastrálne územie Púchov, obec Púchov, okres Púchov, vedený Okresným úradom Púchov, katastrálnym odborom.

V časti C, citovaného listu vlastníctva 1234 figuruje ako ťarcha doživotné právo bývania a užívania v prospech Anny Novákovej, nar. 02.02.1950, r.č.: 500202/4321.

Podľa § 151p ods. 1 Občianskeho zákonníka toto právo zodpovedajúce vecnému bremenu pôsobiace in personam, t. j. patriace výlučne Anne Novákovej zaniklo na základ vzájomnej Zmluvy o zániku vecného bremena zo dňa 02.01.2015, ktorá bola uzatvorená medzi Jozefom Novákom a Annou Novákovou a ktorú aj predkladám ako prílohu k návrhu.               

Vzhľadom k tomu, že mienim vyššie citovanú nehnuteľnosť vedenú na liste vlastníctva č. 1234 predať,

navrhujem,


aby Okresný úrad Púchov, katastrálny odbor vykonal záznam, ktorým doživotné právo bývania a užívania v prospech Anny Novákovej, nar. 02.02.1950, r.č.: 500202/4321, ktoré zaniklo vzájomnou Zmluvou zo dňa 02.01.2015 vymaže.


V Púchove, dňa 01.03.2015


_______________________

Jozef Novák


Príloha:

1/ Zmluva o zániku vecného bremena.Newsletter

Prihláste sa do nášho newslettera a dostávajte novinky pravidelne.


Potrebujete vypracovať zmluvu na mieru?

Kontaktujte nás

... alebo nám zavolajte

+421 905 341 866