+421 905 341 866

Návrh na zápis poznámky do katastra nehnuteľností

Poznámka je úkon príslušného okresného úradu, katastrálneho odboru, ktorý je určený na vyznačenie skutočností alebo pomeru vzťahujúceho sa na nehnuteľnosti alebo na osobu a ktorý nemá vplyv na vznik, zmenu ani na zánik práv k nehnuteľnostiam. Poznámka vyjadruje skutočnosti, ktoré obmedzujú oprávnenie vlastníka nakladať s nehnuteľnosťou, alebo informuje o nehnuteľnosti alebo o práve k nehnuteľnosti. Pripravili sme pre vás jej vzor.

Návrh na zápis poznámky do katastra nehnuteľností

_________________________________________________________________________________________________________________


                                                                                                                                                        Okresný úrad v Púchove

                                                                                                                                                        Katastrálny odbor

                                                                                                                                                        Štefánikova 820

                                                                                                                                                        020 01 PúchovMeno a priezvisko: Jozef Novák, rod. Novák

Bydlisko: Veselá 12, 020 01 Púchov, Slovenská republika

Dátum narodenia: 01.01.1970

Rodné číslo: 700101/1234

Štátna príslušnosť: SR

(ďalej len „navrhovateľ“)


Dňa 02.01.2015 som podal na Okresný súd v Považskej Bystrici žalobu o určenie vlastníka pozemku, parcely KN-C č. 123, orná pôda o výmere 2000 m2, v katastrálnom území Púchov, obec Púchov, okres Púchov. Podaním žaloby sa začalo súdne konanie.

Podľa § 44a Občianskeho súdneho poriadku, účastník konania je oprávnený podať na príslušnom Okresnom úrade, katastrálnom odbore návrh na zápis začatia súdneho konania, v ktorom sa uplatňujú vecné práva k nehnuteľnostiam, alebo súdneho konania o určenie neplatnosti dobrovoľnej dražby. Ustanovenie sa použije rovnako aj na mimoriadne opravné prostriedky.

Žiadam Okresný úrad Považská Bystrica, aby vyznačil poznámku o prebiehajúcom súdnom konaní na liste vlastníctva, kde je vyššie uvedený pozemok evidovaný.


V Púchove, dňa 20.01.2015


_______________________

Jozef NovákPríloha:

1/ Žaloba o určenie vlastníka nehnuteľnosti.Newsletter

Prihláste sa do nášho newslettera a dostávajte novinky pravidelne.


Potrebujete vypracovať zmluvu na mieru?

Kontaktujte nás

... alebo nám zavolajte

+421 905 341 866