+421 905 341 866

Návrh na vklad do katastra nehnuteľností

Vklad je úkon okresného úradu a vzniká ním, mení sa alebo zaniká právo k nehnuteľnostiam. Pripravili sme pre vás vzor.

Okresný úrad Trnava

katastrálny odbor

Vajanského 2

917 01 Trnava


NÁVRH NA VKLAD DO KATASTRA NEHNUTEĽNOSTÍ


Navrhovatelia:

1. Predávajúci Jozef Krásny

Veselá 12, 821 01 Bratislava

Dátum narodenia: 01. 01. 1950

Rodné číslo: 500101/1234


2. Kupujúci Juraj Pekný

Bajkalská 25, 821 01 Bratislava

Dátum narodenia: 02. 02. 1960

Rodné číslo: 600202/4321


1. Navrhovatelia uzavreli dňa 15. 04. 2015 kúpnu zmluvu o prevode vlastníckeho práva k nehnuteľnosti.

2. Predmetom tejto zmluvy je odplatný prevod nehnuteľnosti nachádzajúcej sa v katastrálnom území Trnava, zapísanej v katastri nehnuteľností, ktorý vedie Okresný úrad Trnava, katastrálny odbor, na liste vlastníctva č. 1234 ako:

- výlučný podiel vo výške 1/1 na nebytovom priestore č. 1, vchod 1, na prízemí, č. s. 1400, na parcele č. 123/4,

- spoluvlastnícky podiel vo výške 77/1456 na spoločných častiach a zariadeniach domu, č. s. 1400 a spoluvlastnícky podiel k pozemku vo výške 77/1456 ako parcele registra „C“ evidovanej na katastrálnej mape s parcelným číslom 123/4, vo výmere 400 m2.

3. Na základe kúpnej zmluvy kupujúci nadobudol do svojho vlastníctva nehnuteľnosti tak, ako je to uvedené v kúpnej zmluve.

Z dôvodov uvedených vyššie navrhovatelia spoločne navrhujú, aby Okresný úrad Trnava, katastrálny úrad vydal na základe kúpnej zmluvy rozhodnutie, ktorým

povoľuje vklad

vlastníckeho práva v prospech kupujúceho.


V Trnave, dňa 22. 04. 2015_________________________                                                                        ______________________

Jozef Krásny                                                                                              Juraj Pekný

predávajúci                                                                                                 kupujúci


Prílohy:

a) Kúpna zmluva o prevode vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam (2x)

b) Vyhlásenie správcu, že vlastník nebytového priestoru nemá žiadne nedoplatky

c) Kolok 66 eur
Newsletter

Prihláste sa do nášho newslettera a dostávajte novinky pravidelne.


Potrebujete vypracovať zmluvu na mieru?

Kontaktujte nás

... alebo nám zavolajte

+421 905 341 866