+421 905 341 866

Dohoda o ukončení zmluvy o spolupráci

Nemáte ďalej záujem na vzájomnej spolupráci? Spoluprácu tak môžete ukončiť. Pripravili sme pre vás vzor dohody o ukončení zmluvy o vzájomnej spolupráci.

Dohoda o ukončení zmluvy o spolupráci

_______________________________________________________________________________

Účastníci dohody:

1/ Obchodné meno: ABC, s.r.o.

     Sídlo: Veselá 12, 020 01 Púchov, Slovenská republika

     IČO: 12 345 67

     Registrácia: Obchodný register Okresného súdu Trenčín, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 12345/R

     Zastúpená: Jozef Novák, konateľ

     (ďalej len „účastník 1“)

a

2/ Obchodné meno: DEF, s.r.o.

     Sídlo: Okružná 20, 020 01 Púchov, Slovenská republika

     IČO: 76 543 21

     Registrácia: Obchodný register Okresného súdu Trenčín, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 54321/R

     Zastúpená: Peter Novák, konateľ

     (ďalej len „účastník 2“)

     (účastník 1 a účastník 2 spolu aj ako „účastníci dohody“ a každý samostatne aj ako „účastník dohody“)

sa dohodli na tejto Dohode o ukončení zmluvy o spolupráci (ďalej len „dohoda“) v zmysle ust. § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení, za nasledovných podmienok:


Článok I.

Predmet dohody

  1. Účastníci dohody uzatvorili dňa 02.01.2015 zmluvu o spolupráci, predmetom ktorej bola spolupráca zmluvných strán pri organizovaní kultúrno-spoločenského podujatia „Deň zdravia 2015“, ktoré sa malo uskutočniť v termíne 22.01.2015 v prevádzke účastníka 1, ktoré sa nachádzajú na Okružnej 20, 020 01 Púchov.
  2. Účastníci dohody sa dohodli, že platnosť a účinnosť zmluvy o spolupráci sa končí dňom účinnosti tejto dohody.


Článok II.

Záverečné ustanovenia

  1. Dohoda je vyhotove­ná v dvoch (2) rovnopisoch, každý účastník obdrží jeden (1) rovnopis.
  2. Dohoda nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej podpisu účastníkmi dohody.
  3. Účastníci dohody vyhlasujú, že si dohodu riadne prečítali a potvrdzujú, že dohoda je zrozumiteľná a určitá a vyjadruje ich skutočnú, slobodnú a vážnu vôľu, nie je uzatvorená v tiesni za nápadne nevýhodných podmienok a na znak súhlasu ju vlastnoručne podpísali.


Púchov, dňa 02.01.2015                                                                              Púchov, dňa 02.01.2015


Účastník 1:                                                                                                    Účastník 2:


_______________________                                                                                _______________________

ABC, s.r.o.                                                                                                      DEF, s.r.o.

Jozef Novák, konateľ                                                                                    Peter Novák, konateľ
Newsletter

Prihláste sa do nášho newslettera a dostávajte novinky pravidelne.


Potrebujete vypracovať zmluvu na mieru?

Kontaktujte nás

... alebo nám zavolajte

+421 905 341 866