+421 905 341 866

Darovacia zmluva - pozemok

Chcete darovať pozemok? Pozrite si náš vzor pripravenej darovacej zmluvy.

Darovacia zmluva

_______________________________________________________________________________

Zmluvné strany:

1/ Meno a priezvisko: Jozef Novák, rod. Novák

     Bydlisko: Veselá 12, 020 01 Púchov, Slovenská republika

     Dátum narodenia: 01.01.1990

     Rodné číslo: 900101/1234

     Štátna príslušnosť: SR

     (ďalej len „darca“)

a

2/ Meno a priezvisko: Peter Novák, rod. Novák

     Bydlisko: Okružná 20, 020 01 Púchov, Slovenská republika

     Dátum narodenia: 01.01.1990

     Rodné číslo: 900101/1234

     Štátna príslušnosť: SR

     (ďalej len „obdarovaný“)

     (darca a obdarovaný spolu aj ako „zmluvné strany“ a každý jednotlivo aj ako „zmluvná strana“)

sa dohodli na uzatvorení tejto Darovacej zmluvy (ďalej len „zmluva“) v zmysle ust. § 628 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení, za nasledovných podmienok:


Článok I.

Úvodné ustanovenie

Darca je výlučným vlastníkom nehnuteľnosti, zapísanej v katastri nehnuteľností Slovenskej republiky, vedenom Okresným úradom Púchov, katastrálnym odborom, zapísanej na liste vlastníctva č. 1234, vydanom pre katastrálne územie Púchov, obec Púchov, okres Púchov, a to pozemku – parcela registra KN-C č. 123/45 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 500 m2 (ďalej len „nehnuteľnosť“).


Článok II.

Predmet zmluvy

  1. Touto zmluvou darca bezodplatne daruje zo svojho výlučného vlastníctva nehnuteľnosť uvedenú v čl. I. tejto zmluvy obdarovanému a obdarovaný dar prijíma do svojho výlučného vlastníctva. Darca obdarovaného oboznámil s technickým a právnym stavom nehnuteľnosti. Obdarovaný vyhlasuje, že nehnuteľnosť preberá v stave, v akom sa nachádza v deň podpísania tejto zmluvy.
  2. Darca vyhlasuje, že na darovanej nehnuteľnosti neviaznu žiadne dlhy, vecné bremená či iné právne povinnosti.
  3. Obdarovaný nadobudne vlastnícke právo k nehnuteľnosti uvedenej v čl. I. tejto zmluvy vkladom do katastra nehnuteľností, vedenom príslušným Okresným úradom, katastrálnym odborom.
  4. Obdarovaný berie na vedomie možnosť darcu domáhať sa vrátenia daru v súlade s ust. § 630 Občianskeho zákonníka, v prípade, ak sa obdarovaný bude správať k darcovi alebo členom jeho rodiny tak, že tým hrubo porušuje dobré mravy.


Článok III.

Záverečné ustanovenia

  1. Zmluvné strany podpisom zmluvy zároveň potvrdzujú, že sú oprávnené s nehnuteľnosťou disponovať, právny úkon je urobený v predpísanej forme, prejavy vôle sú hodnoverné, dostatočne zrozumiteľné a ich zmluvná voľnosť nie je ničím obmedzená.
  2. Vo veciach neupravených zmluvou sa zmluvný vzťah spravu­je Občianskym zákonníkom a príslušnými ustanove­niami všeobecne záväzných právnych predpisov.
  3. Zmluva je vyhotove­ná v štyroch (4) rovnopisoch, a to dva (2) rovnopisy pre príslušný katastrálny odbor Okresného úradu, jeden (1) rovnopis pre darcu a jeden (1) rovnopis pre obdarovaného.
  4. Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej podpisu zmluv­ný­mi stranami. Podpis na strane darcu musí byť úradne osvedčený.
  5. Zmluvné strany vyhlasujú, že si zmluvu riadne prečítali a potvrdzujú, že zmluva je zrozumiteľná a určitá a vyjadruje ich skutočnú, slobodnú a vážnu vôľu, nie je uzatvorená v tiesni za nápadne nevýhodných podmienok a na znak súhlasu ju vlastnoručne podpísali.


Púchov, dňa 30.01.2015                                                                                 Púchov, dňa 30.01.2015


Darca:                                                                                                               Obdarovaný:


_______________________                                                                                  _______________________

Jozef Novák                                                                                                    Peter Novák

úradne osvedčený podpisNewsletter

Prihláste sa do nášho newslettera a dostávajte novinky pravidelne.


Potrebujete vypracovať zmluvu na mieru?

Kontaktujte nás

... alebo nám zavolajte

+421 905 341 866