+421 905 341 866

Darovacia zmluva - dom

Chcete darovať rodinný dom? Pripravili sme pre vás vzor darovacej zmluvy.

Darovacia zmluva

_______________________________________________________________________________

Zmluvné strany:

1/ Meno a priezvisko: Jozef Novák, rod. Novák

     Bydlisko: Veselá 12, 020 01 Púchov, Slovenská republika

     Dátum narodenia: 01.01.1990

     Rodné číslo: 900101/1234

     Štátna príslušnosť: SR

     (ďalej len „darca“)

a

2/ Meno a priezvisko: Peter Novák, rod. Novák

     Bydlisko: Okružná 20, 020 01 Púchov, Slovenská republika

     Dátum narodenia: 01.01.1990

     Rodné číslo: 900101/1234

     Štátna príslušnosť: SR

     (ďalej len „obdarovaný“)

     (darca a obdarovaný spolu aj ako „zmluvné strany“ a každý jednotlivo aj ako „zmluvná strana“)

sa dohodli na uzatvorení tejto Darovacej zmluvy (ďalej len „zmluva“) v zmysle ust. § 628 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení, za nasledovných podmienok:


Článok I.

Úvodné ustanovenia

 1. Darca je výlučným vlastníkom nehnuteľnosti – rodinného domu so súpisným č. 120, ktorý je postavený na pozemku s parcelou KN-C č. 123, zastavané plochy a nádvoria o výmere 700 m2, zapísaný na liste vlastníctva č. 1234, vydaný pre katastrálne územie Púchov, obec Púchov, okres Púchov, vedený Okresným úradom Púchov, katastrálnym odborom (ďalej len „rodinný dom“).
 2. Darca je výlučným vlastníkom nehnuteľnosti, zapísanej v katastri nehnuteľností Slovenskej republiky, vedenom Okresným úradom Púchov, katastrálnym odborom, zapísanej na liste vlastníctva č. 4321, vydanom pre katastrálne územie Púchov, obec Púchov, okres Púchov, a to pozemku – parcela registra KN-C č. 123/20 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 524 m2, na ktorom je postavený rodinný dom uvedený v bode 1. tohto článku (ďalej len „pozemok“), (rodinný dom a pozemok spolu aj ako „predmet darovania“).


Článok II.

Predmet zmluvy

 1. Touto zmluvou darca bezodplatne daruje zo svojho výlučného vlastníctva predmet darovania uvedený v čl. I. tejto zmluvy obdarovanému a obdarovaný dar prijíma do svojho výlučného vlastníctva. Darca obdarovaného oboznámil s technickým a právnym stavom predmetu darovania. Obdarovaný vyhlasuje, že predmet darovania preberá v stave, v akom sa nachádza v deň podpísania tejto zmluvy.
 2. Darca vyhlasuje, že na darovanom predmete neviaznu žiadne dlhy, vecné bremená či iné právne povinnosti.
 3. Obdarovaný nadobudne vlastnícke právo k predmetu darovania uvedeného v čl. I. tejto zmluvy vkladom do katastra nehnuteľností, vedenom Okresným úradom Púchov, katastrálnym odborom.
 4. Obdarovaný berie na vedomie možnosť darcu domáhať sa vrátenia daru v súlade s ust. § 630 Občianskeho zákonníka, v prípade, ak sa obdarovaný bude správať k darcovi alebo členom jeho rodiny tak, že tým hrubo porušuje dobré mravy.


Článok III.

Opis rodinného domu

Rodinný dom pozostáva z 5 izieb a príslušenstva, ktoré tvorí suterén, kuchyňa, kúpeľňa s WC, predsieň, chodba, pivnica. Podlahová plocha rodinného domu je 120 m2.


Článok IV.

Záverečné ustanovenia

 1. Zmluvné strany podpisom zmluvy zároveň potvrdzujú, že sú oprávnené s predmetom daru disponovať, právny úkon je urobený v predpísanej forme, prejavy vôle sú hodnoverné, dostatočne zrozumiteľné a ich zmluvná voľnosť nie je ničím obmedzená.
 2. Vo veciach neupravených zmluvou sa zmluvný vzťah spravu­je Občianskym zákonníkom a príslušnými ustanove­niami všeobecne záväzných právnych predpisov.
 3. Zmluva je vyhotove­ná v štyroch (4) rovnopisoch, a to dva (2) rovnopisy pre príslušný katastrálny odbor Okresného úradu, jeden (1) rovnopis pre darcu a jeden (1) rovnopis pre obdarovaného.
 4. Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej podpisu zmluv­ný­mi stranami. Podpis na strane darcu musí byť úradne osvedčený.
 5. Zmluvné strany vyhlasujú, že si zmluvu riadne prečítali a potvrdzujú, že zmluva je zrozumiteľná a určitá a vyjadruje ich skutočnú, slobodnú a vážnu vôľu, nie je uzatvorená v tiesni za nápadne nevýhodných podmienok a na znak súhlasu ju vlastnoručne podpísali.


Púchov, dňa 30.01.2015                                                                                Púchov, dňa 30.01.2015


Darca:                                                                                                              Obdarovaný:


_______________________                                                                                 _______________________

Jozef Novák                                                                                                    Peter Novák

úradne osvedčený podpisNewsletter

Prihláste sa do nášho newslettera a dostávajte novinky pravidelne.


Potrebujete vypracovať zmluvu na mieru?

Kontaktujte nás

... alebo nám zavolajte

+421 905 341 866