+421 905 341 866

Zmeny v OR od 99 €

Chcem ponuku

Bezplatná konzultácia

Služby zabezpečené advokátom

Stovky spokojných klientov


Hodnotenie: 4.3

Zmeny v Obchodnom registri

V existujúcich spoločnostiach veľmi často dochádza vplyvom rôznych okolností k zmenám. Či už ide o zmenu obchodného mena, sídla, konateľa, spoločníka, rozšírenie alebo zúženie predmetov podnikania či zníženie alebo zvýšenie základného imania, spravidla ide o zložitejší proces. Do obchodného registra je však možné jedným zápisom zapísať aj viacero zmien. V takomto prípade daný subjekt šetrí na súdnom poplatku, keďže bude platiť súdny poplatok iba za jeden návrh aj napriek tomu, že žiadate zapísať do obchodného registra viacero zmien. Tým, že prostredníctvom jedného návrhu spojíte viaceré zmeny do jedného konania, výsledkom ktorého je jedno rozhodnutie, celý proces sa stáva rýchlejší a jednoduchší.

Všetky zmeny v s.r.o. sú zabezpečené Advokátom.

Rozšírenie, resp. zrušenie predmetov podnikania - 119 €
Zmena konateľa – 129 €
Zmena obchodného mena – 99 €
Zmena sídla spoločnosti – 99 €
Zmena spoločníka, prevod obchodného podielu – 149 €
Zmena trvalého pobytu spoločníka, konateľa – 99 €
Zápis zmeny v akciovej spoločnosti – 329 €
Zvýšenie základného imania – 119 €
Zníženie základného imania – 249 €

Vopred platíte iba 25% z ceny, zvyšok až po zápise vašej zmeny do Obchodného registra.

Uvedené ceny sú konečné – obsahujú všetky súdne poplatky spojené s podaním a zápisom zmien v obchodnom registri.

Rozšírenie a zúženie predmetov podnikania

Pri podnikateľskej činnosti je dôležité zvoliť si také predmety podnikania, ktoré budú pokrývať celé spektrum podnikateľskej činnosti podnikateľa. Pokiaľ si však podnikateľ zvolí predmety podnikania a počas svojej podnikateľskej činnosti zistí, že chce podnikať aj v ďalšej oblasti prípadne, že v určitej oblasti už podnikať nechce, prichádza do úvahy rozšírenie a zúženie predmetov podnikania.

Pri výbere živností je vhodné postupovať podľa zoznamu voľných, prípadne remeselných a viazaných živností, pokiaľ podnikateľ spĺňa predpoklady na ich prevádzkovanie. V prípade rozšírenia živností je potrebné živnostenskému úradu predložiť zápisnicu z valného zhromaždenia, prípadne rozhodnutie jediného spoločníka, a žiadosť o vydanie živnostenského oprávnenia. Po ohlásení živností a vydaní osvedčenia o živnostenskom oprávnení sa podáva návrh na zápis zmeny do obchodného registra. V prípade úspešného zápisu rozšírenia predmetov podnikania obchodný register vydá potvrdenie o vykonaní zápisu a výpis z obchodného registra. Následne je potrebné oznámiť rozšírenie predmetov podnikania aj daňového úradu.

Ak sa podnikateľ rozhodne predmety podnikania zúžiť, postup je podobný ako v prípade rozšírenia predmetov podnikania.

Zmena sídla spoločnosti

Pri zmene sídla spoločnosti je potrebná zápisnica z valného zhromaždenia, kde bolo takéto rozhodnutie prijaté prípadne rozhodnutie jediného spoločníka. Tiež je potrebné preukázať vlastnícke alebo užívacie právo k nehnuteľnosti, ktorej adresa je zapísaná ako sídlo spoločnosti v obchodnom registri alebo súhlas vlastníka nehnuteľnosti s jej zápisom do obchodného registra ako sídla spoločnosti. V prípade zmeny sídla spoločnosti zabezpečíme vypracovanie kompletnej dokumentácie k návrhu na zápis zmeny do obchodného registra ako aj samotné podanie návrh a následné prevzatie potvrdenia o vykonaní zápisu spolu s výpisom z obchodného registra.

Zmena obchodného mena spoločnosti

Obchodné meno je názov, pod ktorým podnikateľ vykonáva svoju podnikateľskú činnosť. Pri zmene obchodného mena sa postupuje podobne ako v prípade zmeny sídla spoločnosti. Je potrebné prijať rozhodnutie na valnom zhromaždení prípadne pôjde o rozhodnutie jediného spoločníka, podať návrh na zápis zmeny do obchodného registra a následné oznámenie zmeny príslušnému daňovému úradu.

Zmena konateľa spoločnosti

Štatutárnym orgánom s.r.o. je jeden alebo viac konateľov. Konateľom môže byť tak spoločník, ako aj iná osoba stojaca mimo spoločnosť. O vymenovaní a odvolaní ďalších konateľov po vzniku spoločnosti rozhoduje výlučne valné zhromaždenie a zmeny v týchto osobách v spoločenskej zmluve netreba osobitne vyjadrovať. Zmena v osobách prvých konateľov ustanovených v spoločenskej zmluve nie je zmenou samotnej spoločenskej zmluvy. Keďže údaje o osobách prvých konateľov tvoria podstatnú náležitosť spoločenskej zmluvy, je potrebné, aby aj po odvolaní týchto konateľov úplne znenie spoločenskej zmluvy vždy obsahovalo informáciu o tom, ktoré osoby boli prvými konateľmi spoločnosti. Každú zmenu v osobách konateľov však treba zapísať do obchodného registra. Predmet tohto zápisu sa rozšíril aj o údaj o tom, ku ktorému dňu vznikla, resp. zanikla funkcia konateľa v spoločnosti. Vyhotovíme vám komplexnú dokumentáciu, podáme návrh na zápis zmeny do obchodného registra, prevezmeme potvrdenie o vykonaní zápisu spolu s výpisom z obchodného registra a zmenu oznámime príslušným úradom.

Zmena trvalého pobytu spoločníka alebo konateľa

Spoločníka spoločnosti, prípadne konateľa je v zakladateľskom dokumente potrebné jasne identifikovať okrem uvedenia údajov akými sú meno a priezvisko a pri konateľovi aj rodné číslo, tiež uvedením bydliska. Bydliskom fyzickej osoby je v zmysle Obchodného zákonníka adresa jej trvalého pobytu podľa osobitného predpisu. V prípade zmeny trvalého pobytu spoločníka alebo konateľa je potrebné zapísať túto zmenu do obchodného registra. Po tom, ako nám predložíte údaje potrebné k zmene trvalého pobytu spoločníka alebo konateľa, pripravíme potrebné dokumenty, predovšetkým čestné vyhlásenie konateľa o zmene adresy trvalého pobytu spoločníka alebo konateľa. Následne vyhotovené dokumenty podpíšete a my podáme návrh na zápis zmeny do obchodného registra. Keď obchodný register zmenu zapíše, preberieme výpis z obchodného registra ako aj potvrdenie o vykonaní zápisu a odovzdáme vám všetku dokumentáciu. V závere poskytovanej služby podáme oznámenie o zmene na daňovom úrade.

Zápis zmeny v akciovej spoločnosti

Rovnako ako v prípade s.r.o., tak aj v a.s. môže dôjsť k rôznym zmenám, ktoré sa môžu týkať napr. obchodného mena, sídla, rozšírenia alebo zúženia predmetov podnikania, zmeny IČO, zmeny akcionárov, členov predstavenstva či dozornej rady. Pre prípravu kompletnej dokumentácie je potrebné uviesť pôvodné ako aj nové údaje. Následne vyhotovíme dokumenty, ktoré sú potrebné k zápisu zmeny do obchodného registra. Vyhotovíme tak zápisnicu z valného zhromaždenia vo forme notárskej zápisnice s listinou prítomných, a to v súčinnosti s notárskym úradom. Ďalšími dokumentmi v závislosti od vykonávanej zmeny, môže byť vypracovanie zmluvy o prevode akcií, úplné znenie stanov, súhlas vlastníka nehnuteľnosti so zriadením sídla spoločnosti, podpisový vzor člena predstavenstva či oznámenie o zmene. Keď vyhotovené dokumenty podpíšete, podáme návrh na zápis zmeny do obchodného registra a po vykonaní zápisu prevezmeme výpis z obchodného registra spolu s potvrdením o vykonaní zápisu. Následne vám odovzdáme vyhotovenú dokumentáciu a podáme oznámenie o zmene na daňovom úrade.

Zvýšenie a zníženie základného imania spoločnosti 

Legálna definícia pojmu základného imania je vyjadrená v ust. § 58 ods. 1 Obchodného zákonníka, v zmysle ktorého je základné imanie obchodnej spoločnosti peňažným vyjadrením súhru peňažných i nepeňažných vkladov všetkých spoločníkov do spoločnosti. Základné imanie je tak základným počiatočným vlastným zdrojom financovania spoločnosti a krytím jej majetkových zložiek, avšak na rozdiel od obchodného majetku je vo svojej podstate iba účtovnou veličinou, ktorá tak zväčša nezodpovedá reálnemu stavu majetku spoločnosti. Skutočná hodnota majetku spoločnosti závisí od výsledkov jej hospodárenia, a tak môže byť vyššia ale aj nižšia ako základné imanie. Pokiaľ však ide o kapitálové spoločnosti, v ich prípade nikdy nemôže klesnúť pod zákonom ustanovenú minimálnu výšku. Výška základného imania sa bežne nemení. K jej zmene môže dôjsť na základe rozhodnutia valného zhromaždenia, ktoré rozhodne o zvýšení alebo znížení základného imania spoločnosti.

Do pôsobnosti valného zhromaždenia patrí okrem iných skutočností aj rozhodovanie o zvýšení alebo znížení základného imania spoločnosti. Ak pôjde o jednoosobovú  s.r.o. pôsobnosť valného zhromaždenia vykonáva jediný spoločník. Potrebnými dokumentmi, ktoré sa prikladajú k návrhu na zápis do obchodného registra a ktorých vyhotovenie zabezpečíme, je tak zápisnica z rokovania valného zhromaždenia prípadne rozhodnutie jediného spoločníka, vyhlásenie spoločníka či spoločníkov o prevzatí záväzku na nový vklad a vyhlásenie konateľa o zmene rozsahu splatenia základného imania a vkladov spoločníkov po zvýšení základného imania. Po vykonaní zmeny v obchodnom registri a vydaní potvrdenia o vykonaní zápisu a výpisu z obchodného registra, je potrebné tieto dokumenty spolu s písomným oznámením o zvýšení základného imania predložiť daňovému úradu.

Zákonná úprava zníženia základného imania sa nachádza v Obchodnom zákonníku, najmä v ust. § 146 a ust. § 147. Dôvodov na zníženie základného imania môže byť viacero. K zníženiu základného imania môže dôjsť napr. vtedy, ak spoločnosť nemá možnosť predať voľný obchodný podiel či vtedy, keď v dôsledku osobného záujmu niektorého zo spoločníkov ukončiť svoju účasť v spoločnosti sa ostatní spoločníci na podnet tohto spoločníka dohodnú o zmene spoločenskej zmluvy zrušením vkladu uvedeného spoločníka, teda znížením základného imania o jeho vklad. K zníženiu základného imania spoločnosti môže dôjsť dvojakým spôsobom. Môže ísť teda o efektívne alebo nominálne zníženie, ktoré sa vykoná buď znížením počtu vkladov, alebo znížením ich menovitej hodnoty. Avšak výška jednotlivých vkladov ako aj celková výška základného imania nemôže klesnúť pod zákonom ustanovenú výšku. Pri znížení základného imania Obchodný zákonník upravuje oznamovaciu povinnosť konateľa, ktorý je povinný zníženie základného imania spolu s jeho výškou zverejniť v Obchodnom vestníku do 15 dní od prijatia rozhodnutia, a to dvakrát po sebe s časovým odstupom 30 dní. V uvádzanom oznámení sa vyzývajú veritelia spoločnosti, aby prihlásili svoje pohľadávky v ustanovenej lehote, teda do 90 dní po poslednom oznámení. V prípade, ak veritelia svoje pohľadávky včas prihlásili, spoločnosť je povinná poskytnúť im primerané zabezpečenie ich pohľadávok prípadne ich uspokojiť. Dokumenty, ktoré sú potrebné na zápis zníženia do obchodného registra sú zápisnica z valného zhromaždenia, prípadne rozhodnutie jediného spoločníka, vyhlásenie konateľa o zmene rozsahu splatenia základného imania a vkladov spoločníkov po znížení základného imania, doklad preukazujúci splnenie oznamovacej povinnosti podľa § 147 ods. 1 Obchodného zákonníka, doklad preukazujúci splnenie povinností podľa § 147 ods. 2 Obchodného zákonníka (zoznam veriteľov spolu s preukázaním skutočnosti, že ich pohľadávky boli uspokojené alebo zabezpečené a v prípade, ak žiaden veriteľ sa v ustanovenej lehote neprihlásil – čestné vyhlásenie konateľa) a úplné znenie spoločenskej zmluvy prípadne zakladateľskej listiny spoločnosti. Po vykonaní zmeny v obchodnom registri a po vydaní potvrdenia o vykonaní zápisu a výpisu z obchodného registra, je potrebné tieto dokumenty spolu s písomným oznámením o znížení základného imania predložiť daňovému úradu.

Aj vytvorená spoločnosť môže časom prejsť a prechádzať určitými zmenami, akými sú napríklad zmena obchodného mena sro, zmena sídla akciovej spoločnosti, zmena spoločníka a konateľa sro, zmena adresy konateľa sro, zmena priezviska v obchodnom registri a iné zmeny, k akým môžeme zaradiť napríklad aj zníženie alebo naopak zvýšenie základného imania či zmena konateľa sro daňový úrad.

A je to pomerne logické, pretože so spoločnosťou, ktorá bola vytvorená a stále existuje, sa stále operuje, táto tým pádom podlieha rôznych očakávaným aj neočakávaným zmenám, tak ako aj jej majiteľ. Spoločnosť a jej majiteľ sa snažia prispôsobiť rôznym vznikajúcim faktorom. Následne sa musia uviesť konkrétne zmeny v obchodnom registri 2021.

  • Tieto zmeny, a to najrôznejšieho charakteru, sa musia zaevidovať. Podá sa návrh na zmenu v or.

Môžeme to povedať aj inak, tieto úpravy sa musia oznámiť. Pri vzniknutých situáciách sa preto podá niektoré z týchto oznámení, ktorých forma závisí od konkrétnych zmien. Do hry tak napríklad vstupuje oznámenie o zmene sídla spoločnosti , oznámenie o zmene konateľa vzor, prípadné nahlásenie iných podstatných udalostí súvisiacich so zmenami, ktorých spája jeden bod, a tým je v tomto prípade oznámenie zmien v obchodnom registri.

Orientujme sa príkladom na modelovú situáciu, ako na zmenu sídla vašej spoločnosti, čo je úkon, kde je základom zápisnica z valného zhromaždenia a takisto sa musíte preukázať vlastníckym a užívateľským právom. Údajmi o konkrétnej adrese tejto nehnuteľnosti, pod ktorou je zaevidovaná v OR. V prípade zmien je potrebné vypracovať novú dokumentáciu, viď tiež zmena sídla sro elektronicky. Mimo iného je tu faktorom aj zmena sídla spoločnosti a daňový úrad.

Veci a plány sa môžu meniť. Môže sa stať, že konkrétny podnikateľ zbadá príležitosť aj v inej oblasti, bude chcieť rozšíriť svoje vízie a hlavne reálne podnikateľské činnosti. A áno, pochopiteľne aj toto sa musí oznámiť, resp. podať v takomto prípade žiadosť o rozšírenie predmetu podnikania sro.Kontaktujte nás

... alebo nám zavolajte

+421 905 341 866