+421 905 341 866

Zrušenie spoločnosti súdom: Dajte si pozor na tieto situácie

Zrušenie spoločnosti súdom: Dajte si pozor na tieto situácie

Zákon umožňuje niekoľko variant ukončenia podnikateľskej činnosti. O postupe zrušenia spoločnosti prostredníctvom likvidácie, na základe vyhlásenia konkurzu alebo predajom s.r.o. sme už písali. V nasledujúcom článku sa zameriame na ďalší spôsob zrušenia spoločnosti.

Ex offo – Zrušenie spoločnosti rozhodnutím súdu

Zrušiť spoločnosť ex offo, teda z úradnej povinnosti súdu, máte ako podnikateľ možnosť iba v prípade, že vaša firma spĺňa predpoklady, ktoré vymedzuje Obchodný zákonník. Dôležitým aspektom pri výbere možnosti zrušenia s.r.o. je majetková situácia spoločnosti, teda, to či firma disponuje nejakým majetkom alebo je „na nule“. V prípade, že firma nedisponuje žiadnym majetkom (likvidácia spoločnosti nemá zmysel) a vy ako podnikateľ máte záujem ukončiť podnikanie, najvýhodnejšie je zvoliť si cestu zrušenia spoločnosti ex offo. Tým pádom prevediete všetky kroky zrušenia spoločnosti na súd. Ak je vaša spoločnosť v úpadku, nemáte právo na podanie návrhu na zrušenie spoločnosti ex offo, keďže zákon ukladá povinnosť vyhlásenia konkurzu. Súd môže nariadiť zrušenie spoločnosti na základe podaného návrhu štatutárnym orgánom. Prenechanie celého procesu zrušenia s.r.o. na súd má však aj svoju nevýhodu. Keďže súd nemá na vydanie rozhodnutia o zrušení spoločnosti ustanovenú žiadnu lehotu, často sa stáva, že konanie o zrušení trvá dlhšie časové obdobie.

Dajte si pozor

Zrušenie spoločnosti nariadené súdom môžem byť v prípade bezvýchodiskovej situácie spoločnosti nápomocné, resp. výhodné.

Dajte si však pozor, lebo návrh na zrušenie spoločnosti ex offo môže podať aj súd kvôli nesplneniu povinných legislatívnych požiadaviek, na základe ktorých môže spoločnosť vykonávať svoju činnosť. Súd môže podať návrh o zrušení spoločnosti, ak:

  • sa v príslušnom kalendárnom roku nekonalo valné zhromaždenie alebo ak v čase dlhšom ako tri mesiace neboli ustanovené orgány spoločnosti,
  • spoločnosť stratí oprávnenie na podnikanie,
  • zánik predpokladov ustanovených zákonom na vznik spoločnosti,
  • spoločnosť poruší povinnosť vytvoriť alebo doplniť rezervný fond podľa zákona,
  • spoločnosť nesplnila povinnosť uložiť do zbierky listín individuálnu účtovnú závierku za najmenej dve účtovné obdobia nasledujúce po sebe,
  • nespĺňa podmienky právneho vzťahu k sídlu ( napríklad ak dispozičné právo k nehnuteľnosti, kde firma sídlila, zaniklo).

Stačí ak sa vyskytne jeden z týchto dôvodov a súd môže začať konanie vo veci zrušenia spoločnosti ex offo. Aj keď sa súd väčšinou nemá ako dozvedieť, že v spoločnosti nie je splnená niektorá legislatívna požiadavka, dajte si pozor na to, že podať návrh na zrušenie spoločnosti súdom môže akákoľvek fyzická osoba, ktorá osvedčí právny záujem.

Môže to byť napríklad poskytovateľ virtuálneho sídla. Ak by neboli v spoločnosti uhradené všetky záväzky voči poskytovateľovi, ten môže ukončiť zmluvu, odvolať súhlas s umiestneným sídla a následne podať podnet na zrušenie spoločnosti.

Ako bolo  vyššie spomínané súd nemá stanovenú lehotu na potvrdenie návrhu na zrušenie spoločnosti, preto ak uvažujete nad ukončením podnikania, spoločnosť eZmluva Vám ponúka výhodnejšie možnosti zrušenia spoločnosti.


Newsletter

Prihláste sa do nášho newslettera a dostávajte novinky pravidelne.