+421 905 341 866

Zmluvy o spolupráci: Kedy a ako ich použiť

Zmluvy o spolupráci: Kedy a ako ich použiť

            Ustanovenie § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka umožňuje podnikateľom uzavrieť aj takú zmluvu, ktorá zákonom nie je upravená ako zmluvný typ. Predpokladom je, že účastníci zmluvy musia dostatočne určiť predmet svojich záväzkov, inak zmluva nie je uzavretá. V prípade týchto zmlúv ide o takzvané inominátne (nepomenované) zmluvy. K nepomenovaným zmluvám je možné zaradiť aj zmluvy o spolupráci. Typickými zmluvami o spolupráci sú zmluva o vzájomnej spolupráci a rámcová zmluva o obchodnej spolupráci. Kedy je vhodnejšie použiť zmluvu o vzájomnej spolupráci a kedy rámcovú zmluvu?

Zmluva o vzájomnej spolupráci

            Zmluvou o vzájomnej spolupráci sa zmluvné strany dohodnú, že budú vykonávať činnosť, ktorá smeruje k vzájomnej spolupráci, koordinácii. Keďže ide o nepomenovanú zmluvu, práva a povinnosti zmluvných strán sa riadia predovšetkým úpravou, ktorá je obsiahnutá priamo v zmluve. Pokiaľ však zmluva určité otázky nerieši, zmluvné strany sa riadia všeobecnou právnou úpravou pre obchodno-záväzkové vzťahy.

            Uvedenú zmluvu je vhodné a výhodné použiť vtedy, keď si podnikatelia chcú zabezpečiť vzájomnú spoluprácu, ktorá môže spočívať napr. v tom, že jeden z podnikateľov poskytne druhému finančný príspevok a druhá zmluvná strana sa zaviaže podnikateľa propagovať. Častá je aj vzájomná spolupráca podnikateľov a škôl. Predmetom vzájomnej spolupráce môže byť napríklad záväzok podnikateľa umožniť študentom vykonať prax či poskytnúť materiálnu pomoc škole a záväzok školy poskytnúť spoločnosti študentov na predajných a reklamných podujatiach spoločnosti. Zmluvu o vzájomnej spolupráci uzatvárajú často za účelom skvalitnenia poskytovaných služieb v cestovnom ruchu aj ubytovacie zariadenia a rôzne aquaparky, wellness centrá či podobné zariadenia slúžiace na oddych a regeneráciu. Predmetom vzájomnej spolupráce je najčastejšie poskytnutie zľavy ubytovaným hosťom a propagácia relaxačného zariadenia.

Rámcová zmluva o obchodnej spolupráci

            Keďže rámcová zmluva o obchodnej spolupráci nie je osobitne upravená žiadnym právnym predpisom a nie je možné zaradiť ju pod žiaden zmluvný typ, aj v tomto prípade ide o nepomenovanú zmluvu. Všeobecne sa rámcová zmluva využíva tam, kde budú následne v druhej etape dojednané podmienky, ktoré neboli upravené v dohode medzi zmluvnými stranami. Rámcová zmluva o obchodnej spolupráci je súčasťou určitého súboru zmlúv, pričom jej význam spočíva v tom, že sčasti určuje podmienky ostatných zmlúv. Podmienky dohodnuté v rámcovej zmluve sú teda spravidla súčasťou ostatných čiastkových zmlúv. Čo sa týka čiastkových zmlúv, ktoré bližšie upravujú práva a povinnosti zmluvných strán, tie môžu byť dojednané ako jednotlivé zmluvné typy alebo opätovne ako nepomenované zmluvy.

            Rámcovú zmluvu o obchodnej spolupráci využívajú najčastejšie podnikatelia, ktorí spolu dlhodobo a opakovane spolupracujú a realizované obchody chcú urýchliť a zjednodušiť. Do určitej miery môžeme rámcovú zmluvu prirovnať k všeobecným obchodným podmienkam, keďže jej význam spočíva v uľahčení a zjednodušení kontraktačného procesu. Rámcová zmluva spravidla len stanoví rámec práv a povinností zmluvných strán a podmienky ich vzájomnej spolupráce. Rámcová zmluva sa tak následne používa v spojení s ďalšou čiastkovou zmluvou, kde sa uvedú niektoré ďalšie náležitosti zmluvného vzťahu. Rámcovú zmluvu o obchodnej spolupráci je vhodné využiť v prípade dlhodobej spolupráce.

Vzory týchto zmlúv si môžete stiahnúť: Zmluva o vzájomnej spolupráci, rámcová zmluva o obchodnej spolupráci

Newsletter

Prihláste sa do nášho newslettera a dostávajte novinky pravidelne.