+421 905 341 866

Zmeny v školskom zákone

Novela zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“) bola schválená 30. júna 2015 s účinnosťou od 1. septembra 2015 s výnimkou niektorých ustanovení. Prinášame Vám najvýznamnejšie zmeny.

S cieľom znížiť administratívnu záťaž, ktorá súvisí s písomným vyhotovovaním pedagogickej dokumentácie školy, konkrétne triednej knihy, zákon zavádza možnosť viesť triednu knihu aj v elektronickej forme. Triedna kniha, ktorá je však vedená v elektronickej forme sa musí najneskôr na konci príslušného školského roka vytlačiť v listinnej podobe, podpísať a opatriť odtlačkom pečiatky školy prípadne školského zariadenia.

Novela zákona ďalej mení termín zápisu detí do prvého ročníka v základných školách. V zmysle ustanovenia § 20 ods. 2 je zákonný zástupca dieťaťa povinný prihlásiť dieťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole, pričom zápis sa koná od 1. apríla do 30. apríla, ktorý predchádza začiatku školského roka, v ktorom má dieťa začať plniť povinnú školskú dochádzku. Podľa súčasnej právnej úpravy má zákonný zástupca túto povinnosť od 15. januára do 15. februára, ktorý predchádza začiatku školského roka, v ktorom má dieťa začať plniť povinnú školskú dochádzku. Zákonodarca posunutie termínu na zápis detí do prvého ročníka v základných školách odôvodňuje tým, že pri posudzovaní ich školskej spôsobilosti je aprílový termín zápisu vyhovujúcejší z dôvodu, že časový posun umožní zlepšenie stupňa vývinu dieťaťa, ktorý mu umožňuje úspešné osvojenie školských povinností. Zároveň novela upravuje možnosť zákonného zástupcu výberu inej školy, než tzv. spádovej školy, teda základnej školy v školskom obvode, v ktorom má žiak trvalý pobyt. Zákonný zástupca teda môže pre dieťa vybrať inú školu len vtedy, ak dieťa prijme riaditeľ vybranej školy.

Novelizovaná právna úprava zavádza možnosť základnej školy zriadiť špecializovanú triedu so súhlasom zriaďovateľa. V špecializovanej triede sa majú vzdelávať žiaci, ktorí nemajú predpoklad úspešne zvládnuť obsah vzdelávania príslušného ročníka, a to na účely kompenzácie chýbajúceho obsahu vzdelávania. V zmysle ustanovenia § 29 ods. 11 zákona žiaka do špecializovanej triedy zaraďuje riaditeľ školy na návrh triedneho učiteľa po vyjadrení výchovného poradcu a s informovaným súhlasom zákonného zástupcu žiaka na nevyhnutne potrebný čas, najviac na jeden školský rok. Špecializovanú triedu možno zriadiť pre najmenej štyroch žiakov a najviac ôsmich žiakov z jedného ročníka alebo viacerých ročníkov. Ak je počet žiakov v špecializovanej triede nižší ako štyria žiaci, špecializovaná trieda sa zruší.

So zmenou zákona o výchove a vzdelávaní bol zmenený aj zákon č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov, najmä pokiaľ ide o štátnu školskú inšpekciu. V zmysle uvádzaného zákona vykonáva inšpekciu Štátna školská inšpekcia prostredníctvom školských inšpektorov poverených na výkon hlavným školským inšpektorom alebo riaditeľom školského inšpekčného centra. Výsledky zistení a hodnotení zo školskej inšpekcie za zaznamenávajú vo výstupných inšpekčných materiáloch, a to formou správy o výsledkoch školskej inšpekcie. Zistení poznatky a informácie sa spracujú formou súhrnnej správy. Podľa novelizovanej právnej úpravy bude musieť súhrnná správa obsahovať aj označenie konkrétnych kontrolovaných subjektov, v ktorých boli zaznamenané nielen kladné, ale aj negatívne zistenia. Zároveň hlavný školský inšpektor môže vyradiť školu alebo školské zariadenie zo siete, ak v danom kontrolovanom zariadení zistí závažné nedostatky.

Newsletter

Prihláste sa do nášho newslettera a dostávajte novinky pravidelne.