+421 905 341 866

Založenie s.r.o.: Najdôležitejšie stránky a kontakty, ktoré potrebujete poznať

Založenie s.r.o.: Najdôležitejšie stránky a kontakty, ktoré potrebujete poznať

            Rozhodli ste sa založiť s.r.o. a nechcete využiť pomoc odborníkov? V nasledujúcich riadkoch Vám prinášame zoznam dôležitých webov, prípadne kontaktov, ktoré Vám svojpomocné založenie s.r.o. uľahčia.

Právne predpisy súvisiace so založením s.r.o.

            V prípade, že ste sa rozhodli založiť si s.r.o. svojpomocne, mali by ste poznať právne predpisy, ktoré upravujú založenie s.r.o. a zápis s.r.o. do obchodného registra. Ich znalosť Vám zabezpečí, že proces prebehne bez komplikácii a súd zápis s.r.o. do obchodného registra neodmietne. K uvádzaným právnym predpisom patrí:

  • zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník,
  • zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní,
  • zákon č. 530/2003 Z. z. o obchodnom registri,
  • zákon č. 563/2009 Z. z. o správe daní,
  • zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov,
  • zákon č. 71/1992 Zb. o súdnych poplatkoch a poplatku za výpis z registra trestov,
  • zákon č. 145/1995 Zb. o správnych poplatkoch
  • vyhláška MS SR 25/2004 Z. z. ktorou sa ustanovujú vzory tlačív na podávanie návrhov na zápis do obchodného registra a zoznam listín, ktoré je potrebné k návrhu na zápis priložiť.

Právne predpisy súvisiace so založením s.r.o. je možné vyhľadať na internetovej stránke www.slov-lex.sk, kde sú uverejnené platné a účinné znenia.

Kde nájdem druhy živností?

            Predmety podnikania si môže podnikateľ zvoliť z troch druhov živností, a to z voľných, remeselných a viazaných. Na prevádzkovanie remeselných a viazaných živností je potrebné preukázanie odbornej spôsobilosti. Internetová stránka www.szk.sk vám poskytne všetky potrebné informácie. Na stránke je možné nájsť zoznam odporúčaných voľných živností, remeselné živnosti a ich obsahové náplne a zoznam viazaných živností. Na stránke Slovenskej živnostenskej komory sú uvedené aj kontakty na Call centrá Ministerstva vnútra SR – Odbor živnostenského podnikania, ktoré sú zriadené v krajských mestách. Kontakty na jednotlivé Okresné úrady – Odbory živnostenského podnikania sú uvedená na stránke www.minv.sk v sekcii Okresné úrady.

Obchodný register SR

            Pri zakladaní s.r.o. je dôležité zamerať sa aj na výber vhodného obchodného mena. Zároveň je potrebné vyhnúť sa zvoleniu obchodného mena, ktoré je už v obchodnom registri zapísané. Totožnosť obchodného mena je možné overiť na stránke www.orsr.sk. Cez uvedenú stránku je možné prejsť k formulárom pre podanie v elektronickej podobe a formulárom pre podanie v listinnej podobe. Na internetovej stránke https://www.justice.gov.sk/Stranky/Obchodny-register-SR/Uvod.aspx nájdete okrem iného aj informácie k elektronickému podaniu, vzory vyplnených formulárov či odpovede na najčastejšie otázky. Ak si potrebujete preveriť určitú skutočnosť priamo na súde, kontakty nájdete tu: https://obcan.justice.sk/infosud/-/infosud/zoznam/sud.

Čo nájdem na stránke www.slovensko.sk ?

            V sekcii podnikateľ nájdete komplexné informácie, týkajúce sa začatia podnikania. Nájdete tu informácie o dokladoch potrebných k začatiu podnikania, o registrácii živností či registrácii do obchodné registra. Na stránke https://www.slovensko.sk/sk/e-sluzby/jkm-zivnostensky-register je možné využiť služby živnostenského registra – jednotné kontaktné miesto. Prostredníctvom stránky https://www.slovensko.sk/sk/e-sluzby/or-zapis-zmena-vymaz je možné podať elektronicky žiadosť o prvozápis spoločnosti do obchodného registra, žiadosť o zmenu zápisu spoločnosti v obchodnom registri, žiadosť o výmaz spoločnosti z obchodného registra a pri všetkých návrhoch je možné zároveň vložiť elektronické listiny vyžadované k návrhu.

Finančná správa SR

            Jednou z povinných príloh pri zápise s.r.o. do obchodného registra je súhlas správcu dane. Vzor žiadosti o súhlas správcu dane môžete nájsť na stránke www.financnasprava.sk v časti elektronické služby/verejne dostupné elektronické služby/katalóg daňových a colných formulárov/zoznam vzorov tlačív vydaných FR SR, MF SR a orgánmi EÚ. Pokiaľ potrebujete informácie ohľadom daní/cla na stránke Finančnej správy SR nájdete aj kontakty na jednotlivé daňové a colné úrady.

Newsletter

Prihláste sa do nášho newslettera a dostávajte novinky pravidelne.