+421 905 341 866

Všetko o likvidácii spoločnosti v roku 2016

Všetko o likvidácii spoločnosti v roku 2016

Chcete, aby bola Vaša spoločnosť z Obchodného registra úplne vymazaná? Riešením je jej likvidácia, ktorú môžeme rozčleniť na tri základné fázy. Viac o jednotlivých fázach si povieme v nasledujúcom článku. Dozviete sa aj to, čo sa pri likvidácii zmenilo a na čo by ste nemali zabudnúť.

Fáza č. 1 – Prijatie rozhodnutia o zrušení spoločnosti

Typickým prípadom zrušenia s.r.o. z vôle spoločníka je zrušenie spoločnosti z dôvodu, že ju spoločník už nevyužíva alebo sa rozhodol ukončiť podnikateľskú činnosť. Prvým krokom je prijatie rozhodnutia o zrušení s.r.o., jej vstupe do likvidácie a vymenovaní likvidátora. Spoločnosť sa zruší ku dňu, ktorý je uvedený v rozhodnutí orgánu spoločnosti o zrušení s.r.o. ako deň zrušenia spoločnosti. V prípade, že by takýto deň v rozhodnutí nebol uvedený, zrušuje sa spoločnosť odo dňa, keď bolo dané rozhodnutie prijaté. Následne je potrebné podať návrh na zápis zmien do Obchodného registra. Zápis vstupu spoločnosti do likvidácie do OR má len deklaratórny účinok. Súdny poplatok za zápis zmeny do OR je vo výške 66,- €. Pokiaľ však návrh podáte elektronicky, súdny poplatok je polovičný.

Fáza č. 2 - Likvidačná fáza

Účelom likvidačnej fázy s.r.o. je uspokojenie veriteľov a vysporiadanie všetkých záväzkov. Po zápise vstupu spoločnosti do likvidácie do OR je likvidátor povinný zverejniť v Obchodnom vestníku SR oznámenie a výzvu likvidátora, aby veritelia spoločnosti prípadne iné osoby a dotknuté orgány prihlásili svoje pohľadávky alebo iné práva v lehote, ktorá nesmie byť kratšia ako 3 mesiace. Správny poplatok za zverejnenie oznámenia likvidátora v Obchodnom vestníku je 20,- €. Účelom výzvy je teda zistiť, či likvidovaná spoločnosť nemá aj iných veriteľov ako tých, ktorí sú vedení v účtovníctve spoločnosti. Vzhľadom na ustanovenú lehotu 3 mesiacov, v ktorých môžu subjekty prihlasovať svoje pohľadávky či iné práva je zrejmé, že likvidáciu pred uplynutím danej lehoty nie je možné ukončiť.

Likvidácia s.r.o. a účtovníctvo

V zmysle zákona o účtovníctve má likvidátor pri likvidácii spoločnosti nasledovné povinnosti:

  • ku dňu predchádzajúcemu dňu vstupu s.r.o. do likvidácie uzatvoriť účtovné knihy,
  • vyhotoviť mimoriadnu účtovnú závierku,
  • podať do troch mesiacov daňové priznanie,
  • ku dňu vstupu spoločnosti do likvidácie zostaviť likvidačnú účtovnú súvahu.

Po skončení likvidácie je následne povinný zostaviť účtovnú závierku ku dňu skončenia likvidácie a podať daňové priznanie za obdobie, kedy bola spoločnosť v likvidácii.

Fáza č. 3 - Výmaz spoločnosti z OR SR

Po uplynutí trojmesačnej lehoty na zverejnenie výzvy likvidátora v Obchodnom vestníku je možné pristúpiť k dokončeniu likvidácie. Likvidátor je povinný vyhotoviť konečnú správu likvidátora o priebehu likvidácie a návrh na rozdelenie likvidačného zostatku. Následne je oprávnený zvolať valné zhromaždenie, na ktorom spoločníci rozhodnú o schválení účtovnej závierky, konečnej správy likvidátora a návrhu na rozdelenie likvidačného zostatku. Pred podaním návrhu na výmaz spoločnosti z Obchodného registra musí požiadať o súhlas správcu dane príslušný daňový úrad, colný úrad a obec. Správny poplatok za vydanie súhlasu správcu dane s návrhom na výmaz spoločnosti z obchodného registra je 9,50 €.

Posledným krokom v procese likvidácie je podanie návrhu na výmaz spoločnosti z Obchodného registra. Spoločnosť zaniká ku dňu výmazu z obchodného registra.

Zdravotné odvody z likvidačného zostatku

V oblasti zdravotných odvodov z likvidačného zostatku došlo v roku 2016 k významnej zmene. Podľa súčasnej právnej úpravy sa zárobkovou činnosťou rozumie aj právo na podiel na zisku, vyrovnávací podiel a podiel na výsledku podnikania, ktoré nie sú predmetom dane z príjmov podľa zákona o dani z príjmov, !okrem! podielu na likvidačnom zostatku obchodnej spoločnosti alebo družstva a podiel na zisku, ktorý je oslobodený od dane z príjmov podľa zákona o dani z príjmov. Uvedené teda znamená, že od roku 2016 likvidačný zostatok nepodlieha poistnému na povinné zdravotné poistenie.

Ak máte záujem o likvidáciu alebo prevod Vašej spoločnosti, neváhajte nás kontaktovať:


Newsletter

Prihláste sa do nášho newslettera a dostávajte novinky pravidelne.