+421 905 341 866

Ukončenie podnikania: Ako minimalizovať byrokraciu a poplatky

Ukončenie podnikania: Ako minimalizovať byrokraciu a poplatky

Ukončenie podnikania býva v mnohých prípadoch náročný proces. Finančná a časová náročnosť však závisí nielen od zvoleného spôsobu ukončenia podnikania, ale aj od toho, či sa ukončuje živnosť alebo ide o zrušenie s.r.o.

Ako postupovať v prípade zrušenia živnosti? Ukončiť podnikanie likvidáciou spoločnosti alebo predajom obchodného podielu? Odpovede sa dozviete v nasledujúcom článku.

Postup pri ukončení živnosti

Výhoda podnikania na živnosť spočíva v jej jednoduchom založení a rovnako aj v jej jednoduchom ukončení. Pokiaľ sa podnikateľ rozhodne živnosť ukončiť, má na výber dva spôsoby:

  • osobné podanie „Oznámenia o ukončení podnikania“ Okresnému úradu, odboru živnostenského podnikania.

V tomto oznámení sa odporúča vyznačiť aj oznámenie zmien príslušnému správcovi dane. Okresný úrad vydá podnikateľovi potvrdenie o ukončení podnikania. Čo sa týka oznamovacej povinnosti, informáciu o ukončení podnikania dáva Okresný úrad na vedomie Daňovému úradu aj Zdravotnej poisťovni podnikateľa. Avšak aj napriek tomu musí podnikateľ navštíviť Zdravotnú poisťovňu sám a oznámiť jej, kto bude platiť zdravotné poistenie po ukončení živnosti, napr. nový zamestnávateľ, štát v prípade, ak sa zapíše na Úrad práce ako uchádzač o zamestnanie alebo bude samoplatiteľ v prípade, ak sa rozhodne zostať dobrovoľne nezamestnaný.

Sociálnej poisťovni nie je potrebné ukončenie podnikania oznamovať, nakoľko sama sociálna poisťovňa zašle podnikateľovi v lehote do 20 dní od zániku sociálneho poistenia informáciu o danej skutočnosti.

Ukončiť živnosť môže podnikateľ aj z pohodlia domova:

  • elektronické podanie „Oznámenia o ukončení podnikania“ je potrebný občiansky preukaz s čipom, ktorý obsahuje certifikát na vytváranie zaručeného elektronického podpisu, čítačka kariet a softvér určený na elektronickú komunikáciu.

Podrobný postup, ako podať oznámenie o ukončení podnikania elektronicky, nájdete na internetovej stránke www.slovensko.sk.

Následne je potrebné na Daňovom úrade odovzdať DIČ kartičku a podať vyplnenú žiadosť o zrušenie registrácie.

Zrušenie s.r.o. likvidáciou

Chcete, aby vaša spoločnosť bola z Obchodného registra vymazaná raz a navždy? Riešením je likvidácia s.r.o. Ukončenie podnikania likvidáciou s.r.o. je pomerne časovo náročný proces a je potrebné dodržať určité kroky, aby proces prebehol bez problémov.

Prvou fázou je prijatie rozhodnutia o zrušení spoločnosti, jej vstupe do likvidácie a vymenovaní likvidátora. Následne sa podáva návrh na zápis zmien do OR, ktorý je možné podať písomne alebo elektronicky. Po zápise vstupu spoločnosti do likvidácie do obchodného registra je potrebné uverejniť v Obchodnom vestníku oznámenie a výzvu likvidátora o tejto skutočnosti. Lehota, počas ktorej musí byť oznámenie v obchodnom vestníku uverejnené je minimálne 3 mesiace. Druhou fázou je likvidačný proces, teda obdobie medzi zrušením spoločnosti a jej zánikom. V tomto procese sa spoločnosť sústreďuje predovšetkým na majetkové vyrovnanie, a to speňaženie všetkého majetku. Posledná fáza ma za následok výmaz spoločnosti z OR.

Podrobnejšie popísaný proces likvidácie spoločnosti nájdete v našom článku Všetko o likvidácii spoločnosti v roku 2016.

Zrušiť s.r.o. bez likvidácie?

Častým spôsobom ukončenia podnikania bez likvidácie je zlúčenie dvoch alebo viacerých s.r.o. do jednej. Zlúčenie je postup, pri ktorom na základe zrušenia bez likvidácie dochádza k zániku jednej alebo viacerých spoločností, pričom imanie zanikajúcich spoločností prechádza na inú už jestvujúcu spoločnosť. Jestvujúca spoločnosť sa stáva právnym nástupcom zanikajúcich spoločností. Nakoľko je proces zlúčenia komplikovaný, je lepšie zveriť jeho priebeh do rúk odborníkom.

Vedeli ste, že sa môžete „zbaviť“ s.r.o. aj jej predajom?

Nechcete absolvovať zdĺhavý a administratívne náročný proces likvidácie a chcete prestať v spoločnosti figurovať ihneď? Preveďte svoj obchodný podiel na inú osobu. V súčasnosti je prevod obchodného podielu jedným z najčastejších spôsobov ako sa spoločnosti „zbaviť“ rýchlo, lacno a jednoducho.

Predaju obchodných podielov sa venuje aj naša spoločnosť eZmluva.sk, s.r.o. Cena za prevod obchodného podielu sa pohybuje už od 169,- € vrátane všetkých poplatkov. Okrem zmeny spoločníka vykonáme aj zmenu obchodného mena, sídla a konateľa spoločnosti.

Ponuku na prevod Vašej s.r.o.si môžete pozrieť tu.

Newsletter

Prihláste sa do nášho newslettera a dostávajte novinky pravidelne.