+421 905 341 866

Rámcová zmluva vs. zmluva o sprostredkovaní služby. Ktorá je výhodnejšia?

Rámcová zmluva vs. zmluva o sprostredkovaní služby. Ktorá je výhodnejšia?

            V praxi podnikatelia často uzavierajú viaceré typy zmlúv, pričom jednými z nich sú aj rámcová zmluva a zmluva o sprostredkovaní. Ktorá z týchto dvoch zmlúv je však pre podnikateľa výhodnejšia?

Čo je rámcová zmluva?

            Rámcovú zmluvu priamo v Obchodnom zákonníku upravenú nenájdeme. Najčastejšie však pôjde o tzv. nepomenovanú zmluvu uzavretú podľa ustanovenia § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka. Samotná rámcová zmluva určuje len základný okruh (rámec) práv a povinností zmluvných strán, pričom práve na jej základe podnikatelia následne uzatvárajú opakovane ďalšie zmluvy, prípadne len objednávky, ktoré špecifikujú jej predmet detailnejšie (napr. počet kusov, hmotnosť, doba dodania a pod.). Veľmi často býva rámcová zmluva pomenovaná aj ako zmluva o obchodnej spolupráci, prípadne špecifickejšie ako napríklad rámcová kúpna zmluva.

Aký je význam rámcovej zmluvy a v čom spočívajú jej výhody?

            V praxi sa rámcové zmluvy uzavierajú najčastejšie medzi obchodníkmi, ktorí spolu dlhodobo a opakovane obchodujú. Uzavretie rámcovej zmluvy medzi takýmito obchodníkmi im umožňuje nielen zjednodušiť, ale aj urýchliť realizáciu ich obchodu, nakoľko nie je potrebné na každý podobný obchod opätovne uzavierať podobné zmluvy, v ktorých by sa opakovane museli koncipovať práva a povinnosti zmluvných strán. Do určitej miery môžeme rámcovú zmluvu prirovnať k všeobecným obchodným podmienkam, keďže jej význam spočíva v uľahčení a zjednodušení procesu uzatvárania obchodu medzi podnikateľmi.

            Rámcová zmluva sa väčšinou používa v spojení s ďalšou čiastkovou zmluvou, resp. objednávkou, v ktorej sú uvedené niektoré ďalšie náležitosti zmluvného vzťahu ako napríklad množstvo tovaru, cena tovaru či miesto a čas dodania. Tieto jednotlivé čiastkové zmluvy, ktoré sa viažu ku konkrétnej rámcovej zmluve, môžu byť následne označené číslom prípadne iným znakom. Povinnosť uzavrieť čiastkovú zmluvu však nie je podstatnou náležitosťou rámcovej zmluvy. Povinnosť uzavrieť následné čiastkové zmluvy môže byť stanovená v zmluve napríklad v podobe doložky o minimálnom odbere alebo naopak nemusí byť v rámcovej zmluve riešená vôbec. Potom je uzavieranie čiastkových zmlúv ponechané až na ďalších rozhodnutiach zmluvných strán.

Výhody uzavretia zmluvy o sprostredkovaní

            Zmluva o sprostredkovaní je upravená v § 642 Obchodného zákonníka a sprostredkovateľ sa ňou zaväzuje, že bude pre záujemcu vyvíjať činnosť smerujúcu k tomu, aby záujemca mal príležitosť uzavrieť určitú zmluvu s treťou osobou. Uzavretie zmluvy o sprostredkovaní je pre podnikateľa výhodné najmä v prípade, keď nemá dostatok času na vyhľadávanie nových obchodných partnerov, resp. zákazníkov pre odbyt svojich tovarov či služieb. Zmluva o sprostredkovaní je zmluvou odplatnou, a preto je vhodné, aby sa zmluvné strany na odmene pre sprostredkovateľa dohodli priamo v zmluve. Pre sprostredkovateľa je významné aj určenie vzniku nároku na odmenu, ktorý môže vzniknúť napríklad už len zoznámením záujemcu s treťou osobou alebo až v prípade, ak sa sprostredkúvaný obchod reálne uzavrie.

Ktorá zmluva je teda výhodnejšia?

            Na túto otázku neexistuje jednoznačná odpoveď. Je na zvážení podnikateľa či plánuje s obchodným partnerom obchodovať, resp. spolupracovať dlhodobo, kedy je vhodnejšia rámcová zmluva alebo len jednorázovo, kedy je vhodnejšia zmluva o sprostredkovaní.

Newsletter

Prihláste sa do nášho newslettera a dostávajte novinky pravidelne.