+421 905 341 866

Predaj s.r.o.: ako si vybrať tú správnu?

Predaj s.r.o.: ako si vybrať tú správnu?

            Chcete začať podnikať a neviete ako si vybrať tú správnu s.r.o.? Aké kritéria sú pri rozhodovaní, ktorú s.r.o. kúpiť rozhodujúce? Prečítajte si náš článok a budete vedieť, ako si vybrať spoločnosť, ktorá je pre vás tá pravá.

            Podnikateľ, prípadne osoba, ktorá podnikanie ešte len zvažuje, sa môže rozhodnúť, či si spoločnosť s ručením obmedzeným založí sám alebo kúpi založenú spoločnosť určenú na predaj. V druhom prípade sa najmä odbremení od administratívnej záťaže, ktorá so založením s.r.o. súvisí. Ak si podnikateľ zvolí, že kúpi spoločnosť určenú na predaj, mal by sa zamerať na viaceré kritéria, ktoré sú pre výber vhodnej s.r.o. dôležité.    

Spoločnosť bez záväzkov. Ako overiť jej dôveryhodnosť?

            Jedným z rozhodujúcich kritérií je to, aby spoločnosť, ktorá je určená na predaj bola „čistá“, teda aby bola bez akýchkoľvek záväzkov a pohľadávok. Skutočnosť, či je ponúkaná spoločnosť naozaj bez záväzkov, si klient môže overiť viacerými spôsobmi. Ak má spoločnosť dlh voči jednotlivým zdravotným poisťovniam prípadne voči sociálnej poisťovni, podnikateľ to môže zistiť priamo na internetových stránkach týchto inštitúcii. Rovnako tak je možné overiť aj zadĺženosť voči daňovému  úradu prípadne colnému úradu. Vyššiu mieru dôveryhodnosti má písomné potvrdenie, že zdravotné poisťovne, sociálna poisťovňa, daňový či colný úrad neevidujú voči spoločnosti žiadne nedoplatky. Potvrdenie vydávajú jednotlivé inštitúcie na žiadosť. Pokiaľ záujemcovi postačuje informácia o nezadĺženosti spoločnosti v elektronickej podobe a nechce postupne prehľadávať internetové stránky jednotlivých inštitúcii, má možnosť použiť napríklad internetovú stránku www.zisk.sk. Na tejto stránke sa dozvie všetky relevantné informácie o stave spoločnosti, ktorá sa predáva.

Garancia dôveryhodnosti od spoločnosti eZmluva.sk, s.r.o.

            Naša spoločnosť eZmluva.sk, s.r.o. sa zaoberá predajom s.r.o. s históriou aj bez histórie. V oboch prípadoch však zmluvne garantujeme, že predávané spoločnosti sú bez akýchkoľvek záväzkov a pohľadávok. Pokiaľ predávame spoločnosť s históriou, od pôvodného konateľa disponujeme čestným vyhlásením, že odo dňa založenia spoločnosti vykonával ako konateľ výlučne právne úkony súvisiace so založením a vznikom spoločnosti a po vzniku spoločnosti vykonával len bežné úkony v obchodnom styku. Súčasťou je aj čestné vyhlásenie konateľa, že on, prípadne ostatní konatelia spoločnosti, nevykonali právne úkony, ktorými by založili akékoľvek existujúce záväzky, peňažné dlhy či právne povinnosti a za týmto účelom nebolo ani nijakej osobe udelené plnomocenstvo. Konateľ zároveň vyhlasuje, že spoločnosť neeviduje žiadne pohľadávky voči dlžníkom, žiadne záväzky či peňažné dlhy voči akýmkoľvek veriteľom. Podstatou vyhlásenia je však to, že pokiaľ by sa vyhlásenie konateľa preukázalo ako nepravdivé či pravdu skresľujúce, konateľ vyhlasuje, že sa stáva ručiteľom za akékoľvek záväzky, peňažné dlhy či iné právne povinnosti evidované voči spoločnosti a zaväzuje sa ich uhradiť veriteľom v plnom rozsahu.

Platca alebo neplatca DPH?

            Pri kúpe s.r.o. je pre určitý okruh klientov rozhodujúca skutočnosť, či predávaná spoločnosť je alebo nie je registrovaná pre DPH. Registrácia spoločnosti pre DPH môže byť rozhodujúca napríklad pre subjekty, ktoré chcú za účelom svojej podnikateľskej činnosti nakupovať tovary a služby od iného podnikateľa, ktorý je rovnako platiteľom DPH a chcú uplatniť svoje právo na odpočet DPH. V prípade, že má predávaná spoločnosť pridelené IČ DPH s.r.o. a klient má záujem práve o takúto spoločnosť, môže s predávanou spoločnosťou  začať ihneď podnikať. Veľkou výhodou teda je, že klient nemusí absolvovať administratívne a časovo náročný proces, ktorý súvisí s registráciou spoločnosti pre DPH.

Cena pri predaji s.r.o.

            Významným faktorom pri predaji a kúpe spoločnosti je jej cena. Zdá sa Vám cena za spoločnosť privysoká? Najmä v prípade spoločností, ktoré sú platcami DPH, je cena za ich predaj naozaj výrazne vyššia. Avšak je tomu tak najmä preto, že ide o spoločnosti, s ktorými je možné ihneď podnikať. Zároveň nie je potrebné absolvovať náročný proces registrácie pre DPH a obávať sa vyrubenia zábezpeky na daň, ktorá môže začatie podnikania značne predražiť a skomplikovať. V mnohých prípadoch ide o spoločnosti s históriou, ktoré sú už zabehnuté. Pri spoločnostiach, ktoré nie sú registrované pre DPH je cena za predaj nižšia.

            Spoločnosti, ktoré zabezpečujú predaj s.r.o., často cenu rozlišujú podľa toho, či ide o novozaložené spoločnosti alebo spoločnosti s históriou. Rovnako je to aj v prípade našej spoločnosti eZmluva.sk, s.r.o. Pokiaľ sa klient rozhodne pre spoločnosť s históriou, cena za predaj tejto spoločnosti sa pohybuje od sumy 299,- €. V prípade novozaložených spoločností sa cena pohybuje od sumy 499,- €. Aktuálna ponuka ready made spoločností.


Newsletter

Prihláste sa do nášho newslettera a dostávajte novinky pravidelne.