+421 905 341 866

Novela zákona o zdravotnom poistení

Dňa 28. novembra 2014 bol schválený vládny návrh zákona, ktorým sa novelizoval zákon č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení (ďalej len „zákon“) s účinnosťou od 1. januára 2015. Zákon zavádza významnú zmenu v oblasti odvodov poistného na verejné zdravotné poistenie, vďaka ktorej sa zvýši čistá mzda zamestnancom s nízkymi zárobkami. Tiež dochádza ku kompenzácii zvýšených mzdových nákladov zamestnávateľa, ktoré súvisia so zvýšením minimálnej mzdy. Cieľom zmeny je nielen zvýšiť záujem zamestnávateľov zamestnávať, ale aj zvýšenie motivácie zamestnancov zamestnať sa legálne. Zavedenie odpočítateľnej položky tak predstavuje reakciu na zvýšenie minimálnej mzdy a má obmedziť vyvolaný tlak na rast mzdových nákladov za cenu práce z pohľadu zamestnávateľov.

Predmetná novela doplnila do zákona ustanovenie § 13a Odpočítateľná položka a v nadväznosti naň boli do zákona doplnené ďalšie ustanovenia, ktoré sa týkajú platenia preddavkov na poistné za kalendárny mesiac, oznamovacích povinností zamestnanca a zamestnávateľa, ročného zúčtovania poistného na zdravotné poistenie a úprav účinných od 1. januára 2015 v prechodných ustanovenia.

Odpočítateľná položka na zdravotné poistenie z vymeriavacieho základu sa v zmysle novely bude vzťahovať len na zamestnancov, ktorí majú príjem z pracovnoprávneho vzťahu, štátnozamestnaneckého vzťahu, služobného pomeru alebo obdobného pracovného vzťahu. Odpočítateľnú položku na zdravotné poistenie nie je možné uplatniť na zamestnancov, ktorí vykonávajú závislú prácu na základe dohody o práci vykonávanej mimo pracovného pomeru či na zamestnancov, u ktorých si zamestnávateľ uplatňuje odvodovú úľavu na dlhodobo nezamestnaných. Princíp uplatnenia odpočítateľnej položky spočíva v tom, že vymeriavací základ pre výpočet preddavku na zdravotné poistenie zamestnanca, ktorý má nárok na uplatnenie odpočítateľnej položky sa bude znižovať o túto odpočítateľnú položku.

Odpočítateľná položka je určená na sumu 4 560,- eur v rozhodujúcom období, t.j. 380,- eur mesačne. V prípade rastu vymeriavacieho základu dosiahnutého v rozhodujúcom období sa odpočítateľná položka znižuje o dvojnásobok časti tohto vymeriavacieho základu, ktorá prevyšuje sumu 4 560,- eur, t.j sumu 380,- eur mesačne. Pokiaľ je však vymeriavací základ dosiahnutý v rozhodujúcom období vo výške najmenej 6 840,- eur, t.j. vo výške najmenej 570,- eur mesačne, odpočítateľná položka je 0,- eur.

Príklad:

380,- eur odpočítateľná položka zamestnanca

500,- eur mesačný príjem zamestnanca

380 – 2x (500-380) = 380 – 2x120 = 380 – 240 = 140

Rozdiel medzi mesačným príjmom zamestnanca a odpočítateľnou položkou sa vynásobí dvoma a výsledok sa následne odpočíta od úvodnej odpočítateľnej položky. V prípade kladného výsledku pôjde o odpočítateľnú položku. V prípade záporného výsledku bude odpočítateľná položka nula. Pokiaľ zamestnanec nemal príjem na uplatnenie odpočítateľnej položky počas celého rozhodujúceho obdobia, odpočítateľná položka sa alikvotne znižuje v závislosti od počtu kalendárnych dní.

Odpočítateľnú položku je možné uplatňovať teda buď ako mesačnú odpočítateľnú položku, alebo ako odpočítateľnú položku v ročnom zúčtovaní poistného. Ako mesačnú odpočítateľnú položku si bude môcť odpočítateľnú položku uplatniť len ten zamestnanec, ktorý v danom kalendárnom mesiaci mal len jedného zamestnávateľa a zároveň nebol súčasne aj samostatne zárobkovo činná osoba. S mesačnou odpočítateľnou položkou súvisí aj oznamovacia povinnosť zamestnanca. Zamestnanec, ktorému od 1. januára 2015 vznikol nárok na uplatnenie mesačnej odpočítateľnej položky pri výpočte preddavkov na zdravotné poistenie, je povinný oznámiť túto skutočnosť zamestnávateľovi do 25. januára 2015. Nový zamestnanec je túto skutočnosť povinný oznámiť zamestnávateľovi do ôsmich dní od vzniku pracovného pomeru, štátnozamestnaneckého pomeru, služobného pomeru alebo obdobného pracovného vzťahu. Pokiaľ si zamestnanec nemôže uplatňovať odpočítateľnú položku mesačne, môže si ju uplatniť v ročnom zúčtovaní poistného. Jej výška je najviac 4560 eur ročne.

Newsletter

Prihláste sa do nášho newslettera a dostávajte novinky pravidelne.