+421 905 341 866

Novela zákona o spotrebiteľských úveroch

Zákon č. 129/2010 Z. z. o spotrebiteľských úveroch a o iných úveroch a pôžičkách pre spotrebiteľov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“) bol novelizovaný dňa 3. februára 2015. Predmetná novela nadobudla účinnosť 1. apríla 2015 s výnimkou ustanovenia čl. I § 7 ods. 3 až 14 a ods. 16 písm. b) časti vety za bodkočiarkou v bode 6, ktoré nadobudne účinnosť 30. septembra 2015. Podľa dôvodovej správy je cieľom novely prijatie krokov, ktoré majú prispieť k transparentnosti a zvýšeniu výkonu dohľadu na trhu poskytovateľov spotrebiteľských úveroch. Najvýznamnejšia zmena spočíva v zavedení povoľovacieho procesu pre veriteľov, ktorá nahradí proces zápisu do registra veriteľov a zavedenie povinnosti nahliadania do registra údajov o spotrebiteľských úveroch z dôvodu posúdenia schopnosti spotrebiteľa splácať spotrebiteľský úver.

Zavedenie povoľovacieho procesu veriteľov, ktoré nahradilo proces zápisu do registra veriteľov, bude podmienené splnením viacerých zákonom uložených povinností. V zmysle ustanovenia § 20 zákona je veriteľ oprávnený poskytovať spotrebiteľské úvery len na základe povolenia udeleného Národnou bankou Slovenska, a to buď bez obmedzenia rozsahu poskytovania spotrebiteľských úverov, alebo v obmedzenom rozsahu poskytovania spotrebiteľských úverov. Povolenie v obmedzenom rozsahu je limitované objemom ročne poskytnutých spotrebiteľských úverov, a teda pri obmedzenom povolení žiadateľ nesmie za rok poskytnúť spotrebiteľské úvery klientom za viac ako 10.000,- eur. O udelení povolenia rozhoduje Národná banka Slovenska na základe písomnej žiadosti o udelenie povolenia a predkladá ju žiadateľ, ktorý chce poskytovať spotrebiteľské úvery. Banka rozhodne o žiadosti o povolenie do troch mesiacov odo dňa podania úplne žiadosti. Každé povolenie na poskytovanie spotrebiteľských úverov je viazané na osobu veriteľa a je vylúčený prechod a prevod predmetného povolenia. Zákon ustanovuje povinnosť veriteľa dodržiavať podmienky na udelenie povolenia nepretržite počas celej doby platnosti povolenia a povinnosť veriteľa písomne informovať Národnú banku Slovenska o každej zmene prípadne o všetkých skutočnostiach, ktoré sú pre udelenie povolenia rozhodujúce.

Zákon tiež upravuje kto môže byť žiadateľom o udelenie povolenia na poskytovanie spotrebiteľských úver bez obmedzenia rozsahu poskytovania, aké obligatórne náležitosti musí obsahovať žiadosť o povolenie poskytovať spotrebiteľské úvery a aké prílohy je k žiadosti potrebné priložiť. Žiadateľ o povolenie poskytovať spotrebiteľské úvery bez obmedzenia rozsahu poskytovania môže byť len spoločnosť s ručením obmedzeným a akciová spoločnosť. Žiadateľ je povinný zriadiť si dozornú radu, musí mať základné imanie najmenej 500.000,- eur a bude povinný preukazovať jednak pôvod základného imania, jednak pôvod finančných zdrojov, z ktorých budú spotrebiteľské úvery poskytované. Významná je aj skutočnosť, že uvádzaný žiadateľ bude musieť preukázať odbornú spôsobilosť, bezúhonnosť a dôveryhodnosť zákonom ustanovených osôb, ktorými sú napr. členovia štatutárneho orgánu, prokurista či člen dozornej rady.

Od 30. septembra 2015 nadobudnú účinnosť ustanovenia, ktoré upravujú povinnosť nahliadať do registra údajov o spotrebiteľských úveroch, a to z dôvodu posúdenia schopnosti spotrebiteľa splácať spotrebiteľský úver. Zákon ustanovuje povinnosť spotrebiteľa na žiadosť veriteľa poskytnúť údaje, ktoré sú potrebné na posúdenie jeho schopnosti splácať spotrebiteľský úver a tiež povinnosť veriteľov poskytovať údaje o spotrebiteľských úveroch do elektronického registra. Po novom zákon upravuje v ustanovení § 7 ods. 4 zákona povinnosť veriteľa, ktorý má povolenie na poskytovanie spotrebiteľských úverov bez obmedzenia rozsahu poskytnutia, aby s vynaložením odbornej starostlivosti na účely posudzovania schopnosti spotrebiteľa splácať spotrebiteľský úver získavali a účelne využívali údaje o spotrebiteľských úveroch z elektronického registra údajov o spotrebiteľských úveroch. Zároveň zákon ustanovuje povinnosť vyššie uvádzaných veriteľov zriadiť aspoň jeden register. Register vedie prevádzkovateľ, je neverejný a majú k nemu prístup iba zákonom vymedzené subjekty, a to na zákonom stanovený účel.

Newsletter

Prihláste sa do nášho newslettera a dostávajte novinky pravidelne.