+421 905 341 866

Novela zákona o petičnom práve

Petičné právo je jedným zo základných politických práv a predstavuje jednu z foriem priamej demokracie. Je jedným z prostriedkov, prostredníctvom ktorých dochádza k uplatneniu princípu suverenity občanov zakladajúceho ich legitímny nárok zúčastňovať sa na správe vecí verejných. Znamená možnosť prejaviť svoj názor, vyjadriť sa vo veciach či už verejného alebo iného spoločenského záujmu.

Dňa 28. januára 2015 bola schválená novela zákona č. 85/1990 Zb. o petičnom práve v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“), ktorá nadobudne účinnosť 1. septembra 2015. Predmetná novela priniesla viacero zmien, ktoré sú zamerané najmä na podporu dialógu medzi občianskou spoločnosťou a orgánmi verejnej moci. Nižšie Vám prinášame prehľad jednotlivých zmien:

  • V úvodných ustanoveniach sú vymedzené orgány verejnej moci, na ktoré sa zákon vzťahuje. Zo zákona bolo vypustené ustanovenie § 8, ktoré obsahovalo rozšírenie pôsobnosti zákona na ďalšie subjekty, a to právnické osoby, ktorým bola pôsobnosť štátneho orgánu zverená. Nakoľko však takýto pojem nie je v právnom poriadku SR zavedený, ide o spresnenie a zosúladenie s právnou terminológiou. Tiež sa zavádza nová legislatívna skratka „zástupca“, ktorý zastupuje osoby podávajúce petíciu pri styku s orgánmi verejnej moci, pričom povinnosť ustanoviť zástupcu je zavedená pre všetky petície, bez ohľadu na to, či bol ustanovený petičný výbor alebo nie.
  • Významné zmeny sa dotkli aj ustanovení o zhromažďovaní podpisov pod petíciu.Zrušila sa zákonná povinnosť uviesť v petícii alebo na petičnom hárku trvalý pobyt osoby v Slovenskej republike, a to vzhľadom na Ústavou SR garantované právo každého podávať petíciu. Zákon ustanovuje povinnosť osoby uviesť adresu pobytu, ktorým sa rozumie akýkoľvek typ a miesto pobytu osoby aj mimo územia SR. Výnimka sa však vzťahuje na petície s najnižším počtom osôb podporujúcich petíciu a na vek osôb podporujúcich petíciu, kde sa uvedenie trvalého pobytu vyžaduje. Zároveň pri týchto dvoch druhoch petície bude možné petíciu podporiť len prostredníctvom zaručeného elektronického podpisu, alebo elektronickej schránky, alebo v budúcnosti aj prostredníctvom petičného systému. Pri týchto petíciách bude zároveň možné internet na ich organizovanie využiť až od roku 2017. Zákon zavádza možnosť podpory petície v elektronickej podobe. Pri podpore petície v elektronickej podobe osoba podporujúca petíciu namiesto podpisu na účely potvrdenia podpory elektronickej petície uvedie buď svoju adresu elektronickej pošty, svoju adresu elektronickej schránky, svoj zaručený elektronický podpis alebo vykoná potvrdenie podpory osobitným spôsobom prostredníctvom informačného systému pre elektronické zhromažďovanie údajov o osobách podporujúcich petíciu.
  • V časti zhromažďovanie podpisov pod petíciu sa ustanovuje povinnosť Úradu vlády SR vydať všeobecne záväzný právny predpis v súvislosti s posudzovaním petičného systému.
  • Významnou zmenou je zavedenie podania petície v elektronickej podobe. Zákon tiež zavádza povinnosť zverejniť výsledok vybavenia petície, čím sa má zaviesť efektívny spôsob kontroly orgánov vybavujúcich petíciu občianskou spoločnosťou. Novinkou je aj zavedenie povinnosti orgánu verejnej moci osobne prerokovať petíciu so zástupcom a petičným výborom ak ju podporilo aspoň 10 000 osôb v prípade, ak ide o petíciu s celoštátnou pôsobnosťou a 1000 ľudí alebo 8 % oprávnených voličov v prípade ostatných petícií.

Newsletter

Prihláste sa do nášho newslettera a dostávajte novinky pravidelne.