+421 905 341 866

Novela zákona o dohľade nad finančným trhom

Dňa 26. novembra 2014 bola schválená novela zákona č. 747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) s účinnosťou od 1. januára 2015. Základným cieľom novely je rozšírenie pôsobnosti Národnej banky Slovensko o dohľad v oblasti ochrany finančných spotrebiteľov, a to najmä preto, aby sa prispelo k stabilite finančného trhu ako celku a k bezpečnému fungovaniu finančného trhu aj v záujme finančných spotrebiteľov. Vzhľadom na rozšírenie pôsobnosti Národnej banky Slovensko o dohľad v oblasti ochrany finančných spotrebiteľov dochádza k doplneniu a spresneniu definície finančného spotrebiteľa ako spotrebiteľa na finančnom trhu, s ktorým pri ponúkaní finančnej služby alebo pri uzatváraní alebo plnení spotrebiteľskej zmluvy o poskytnutí finančnej služby koná dohliadaný subjekt alebo osoba konajúca v mene alebo na účet dohliadaného subjektu.

Významným je aj upravenie oprávnenia Národnej banky Slovensko na účely dohľadu a na štatistické účely požiadať záujmové združenie dohliadaných subjektov pôsobiace v určitej oblasti finančného trhu o podanie vyjadrenia, vysvetlenia či iných podkladov a informácií, ktoré súvisia s činnosťou tohto záujmového združenia alebo s činnosťou jeho členov, ktorá podlieha výkonu dohľadu. Novelou dochádza aj k doplneniu ustanovenia § 8 ods. 1 o novú vetu, ktorá upravuje výkon dohľadu na mieste, keď osoba poverená výkonom dohľadu vystupuje voči dohliadanému subjektu pod utajenou identitou. V takomto prípade sa dohľad začína okamihom, keď osoba vystupujúca pod utajenou identitou a je poverená dohľadom, urobila voči dohliadanému subjektu prvý úkon. Po preverení postupu dohliadaného subjektu sa poverená osoba preukáže poverením na výkon dohľadu na mieste a preukazom zamestnanca Národnej banky Slovenska a ďalej postupuje vo výkone dohľadu na mieste. Ide o tzv. metódu mystery shoppingu, teda kontrolného nákupu finančnej služby.

V súvislosti s výkonom dohľadu na mieste a ochrany finančných spotrebiteľov zákon vymedzuje nové kompetencie Národnej banky Slovensko, ktoré spočívajú v tom, že osoby poverené výkonom dohľadu na mieste sú oprávnené zhotoviť obrazové, zvukové a obrazovo-zvukové záznamy s cieľom využiť ich ako dôkazný prostriedok.

Do zákona bola vložená nová piata časť v rámci ktorej sa ustanovujú špecifické všeobecné zákonné pravidlá pre dohľad pri ochrane finančných spotrebiteľov. V piatej časti je upravená pôsobnosť Národnej banky Slovensko pri výkone dohľadu v oblasti ochrany finančných spotrebiteľov.

V piatej časti bolo zavedené blokové konanie ako zjednodušenú formu sankcie za drobné nedostatky poskytovateľa finančnej služby pri dodržiavaní povinností v oblasti ochrany finančných spotrebiteľov. V blokovom konaní možno podľa závažnosti, rozsahu, dĺžky trvania, následkov a povahy zisteného nedostatku uložiť pokutu až do výšky 2 500,- eur. Ak dohliadaný subjekt súhlasí so zaplatením uloženej blokovej pokuty a má dostatok finančných prostriedkov na zaplatenie uloženej blokovej pokuty na mieste v hotovosti, osoba poverená výkonom dohľadu mu vydá blok na blokovú pokutu zaplatenú na mieste. Prevzatie tohto bloku o uložení pokuty dohliadaný subjekt písomne potvrdí priamo na mieste uloženia blokovej pokuty, pričom tento blok je zároveň dokladom o súhlase dohliadaného subjektu s uložením blokovej pokuty a so zaplatením uloženej blokovej pokuty na mieste v hotovosti, ktorý má účinky právoplatného a vykonateľného rozhodnutia, a taktiež je potvrdením o zaplatení blokovej pokuty na mieste v hotovosti, ak bola bloková pokuta takto zaplatená. Ak dohliadaný subjekt súhlasí so zaplatením uloženej blokovej pokuty, ale nemá dostatok finančných prostriedkov na zaplatenie uloženej blokovej pokuty na mieste v hotovosti, osoba poverená výkonom dohľadu mu vydá blok na blokovú pokutu nezaplatenú na mieste s poučením o spôsobe zaplatenia tejto pokuty, o lehote na jej zaplatenie do 30 dní odo dňa jej uloženia na mieste a o následkoch nezaplatenia uloženej pokuty. Prevzatie tohto bloku o uložení pokuty dohliadaný subjekt písomne potvrdí priamo na mieste uloženia blokovej pokuty, pričom tento blok je zároveň dokladom o súhlase dohliadaného subjektu s uložením blokovej pokuty a so zaplatením uloženej blokovej pokuty v určenej lehote, ktorý má účinky právoplatného rozhodnutia. Zaplatením pokuty sa blokové konanie končí.

Ako zjednodušená forma sankcie je v piatej časti upravené aj rozkazné konanie. Ak bolo pri výkone dohľadu spoľahlivo zistené, že dohliadaný subjekt v jednotlivom prípade porušil povinnosť v oblasti ochrany finančných spotrebiteľov podľa tohto zákona a ak vec nebola vybavená v blokovom konaní, Národná banka Slovenska je príslušná bez ďalšieho konania vydať rozkaz o uložení sankcie dohliadanému subjektu za zistený nedostatok. Rozkazom o uložení sankcie možno podľa závažnosti, rozsahu, dĺžky trvania, následkov a povahy zisteného nedostatku uložiť pokutu až do výšky 5 000,- eur alebo opatrenie na odstránenie a nápravu zisteného nedostatku. Rozkaz o uložení sankcie obsahuje výrok, odôvodnenie a poučenie o odpore, ktorý môže podať do 15 dní od doručenia rozkazu.

V piatej časti zákona bolo ustanovené aj špecifické oprávnenie osoby poverenej výkonom dohľadu na mieste vo veciach ochrany finančných spotrebiteľov, konkrétne ustanovenie oprávnenie dohliadajúcej osoby uložiť dohliadanému subjektu bezprostredné vykonanie opatrení na odstránenie zisteného nedostatku v záujme efektívnej ochrany finančných spotrebiteľov. Ďalšou špecifickou právomocou Národnej banky Slovensko je tiež oprávnenie zakázať poskytovateľovi finančnej služby použitie nekalej obchodnej praktiky ako aj oprávnenie zakázať použitie neprijateľnej podmienky v neprospech finančných spotrebiteľov v zmluvách o poskytnutí finančnej služby. Novela zákona upravuje aj sankcie za nedostatky v oblasti ochrany finančného spotrebiteľa.


Newsletter

Prihláste sa do nášho newslettera a dostávajte novinky pravidelne.