+421 905 341 866

Najčastejšie otázky pri vedení jednoduchého účtovníctva

Najčastejšie otázky pri vedení jednoduchého účtovníctva

Jednoduché účtovníctvo, na rozdiel od podvojného účtovníctva, účtuje o príjmoch a výdavkoch. Účtovanie v jednoduchom účtovníctve si najčastejšie zvolia podnikatelia, ktorí nie sú zapísaní v obchodnom registri. Aké sú účtovné knihy v sústave jednoduchého účtovníctva a ako podať daňové priznanie? Akým spôsobom uplatniť daňové výdavky? Je jednoduché účtovníctvo skutočne „jednoduché“?

Účtovné knihy v sústave jednoduchého účtovníctva 

            Podľa ustanovenia § 15 ods. 1 zákona č. 431/2002 o účtovníctve v znení neskorších predpisov účtovná jednotka účtujúca v sústave jednoduchého účtovníctva účtuje v týchto účtovných knihách:

  • peňažný denník,
  • kniha pohľadávok,
  • kniha záväzkov,
  • pomocné knihy, ak je ich vedenie potrebné na preukázanie a vykazovanie predmetu účtovníctva v účtovnej závierke, napríklad pomocná kniha o zložkách majetku, o záväzkoch z pracovnoprávnych vzťahov.

Vyššie uvedené účtovné knihy sú pre podnikateľa veľmi dôležité, keďže podľa nich zostavuje účtovnú závierku. Najdôležitejšou účtovnou knihou je peňažný denník, ktorý v časovej postupnosti zachytáva príjem a výdaj peňažných prostriedkov a poskytuje informácie o prostriedkoch v hotovosti či na bankových účtoch. V jednoduchom účtovníctve sa účtuje na základe účtovných dokladov. Každý zápis musí byť podložený dokladom, keďže sa v peňažnom denníku uvádza účtovný prípad, jeho obsah, dátum a doklad na základe ktorého je zaúčtovaný.

Kniha pohľadávok a kniha záväzkov obsahuje najmä údaje o dlžníkoch a veriteľoch, výške pohľadávok a výše záväzkov, poskytnutých a prijatých preddavkoch, poskytnutých a prijatých úveroch, pohľadávkach a záväzkoch dane z príjmov, pohľadávkach a záväzkoch nepriamych daní či pohľadávky a záväzky voči Sociálnej poisťovni a príslušnej zdravotnej poisťovni.

Ako podať daňové priznanie?

            Ak fyzická osoba vykonáva podnikateľskú činnosť na základe živnostenského oprávnenia, na daňové účely sa príjmy z tejto činnosti zaraďujú medzi príjmy zo živnosti. Daňovník je povinný podať daňové priznanie za zdaňovacie obdobie 2015 ak jeho celkové zdaniteľné príjmy dosiahnuté v roku 2015 presiahli sumu 1.901,67 eur. Daňovník je povinný podať daňové priznanie aj vtedy, ak jeho príjmy uvedenú sumu síce nepresiahli, ale daňovník vykazuje daňovú stratu. Daňovník, ktorý dosiahne v zdaňovacom období príjmy zo živnosti a vznikne mu povinnosť podať daňové priznanie, podáva daňové priznanie k dani z príjmov fyzickej osoby typu B.

            Lehota na podanie daňového priznania sú tri kalendárne mesiace od ukončenia zdaňovacieho obdobia, t.j. do 31.03.2016. Lehotu na podanie daňového priznania je možné predĺžiť na základe oznámenia daňovému úradu, a to buď o tri celé kalendárne mesiace, alebo o šesť celých kalendárnych mesiacov, ak sú súčasťou príjmov daňovníka aj zdaniteľné príjmy plynúce zo zdrojov zo zahraničia.

Uplatnenie daňových výdavkov. Je výhodnejšia daňová evidencia?

            Živnostník si môže uplatniť výdavky, ktoré slúžia na dosiahnutie, zabezpečenie a udržanie príjmov. Môže sa rozhodnúť pre jeden z možných spôsobov podľa toho, ktorý je pre neho výhodnejší, a to:

- tzv. paušálne výdavky vo výške 40 % z úhrnu príjmov z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti najviac do výšky 5 040 eur ročne,

- skutočné preukázateľné výdavky na základe vedenia daňovej evidencie,

skutočné preukázateľné výdavky na základe vedenia jednoduchého alebo podvojného účtovníctva.

Pri uplatňovaní skutočných (preukázateľných) výdavkoch môže daňovník viesť daňovú evidenciu alebo môže účtovať v sústave jednoduchého, resp. podvojného účtovníctva. Výhodou daňovej evidencie je, že nemá zákonom predpísanú formu, a teda forma vedenia evidencie závisí od rozhodnutia daňovníka. Pokiaľ daňovník vedie daňovú evidenciu, nie je považovaný za účtovnú jednotku, a preto prílohou k daňovému priznaniu nie sú účtovné výkazy, teda výkaz o príjmoch a výdavkoch a výkaz o majetku a záväzkoch. Daňovník tak nemusí viesť účtovníctvo a nemusí postupovať podľa zákona o účtovníctve. Keďže sa daňovník nepovažuje za účtovnú jednotku, daňový úrad nie je oprávnený vykonať u daňovníka kontrolu dodržiavania účtovných predpisov.

Jednoduché účtovníctvo v porovnaní s podvojným účtovníctvo nie je príliš jednoduché, a to vzhľadom na počet rôznych druhov evidencií a účtovných kníh.

Ponuka účtovníctva od eZmluva.sk


Newsletter

Prihláste sa do nášho newslettera a dostávajte novinky pravidelne.