+421 905 341 866

Komisionárska zmluva: Čo o nej ešte neviete?

Komisionárska zmluva: Čo o nej ešte neviete?

            Komisionárska zmluva, je upravená v ustanovení § 577 a nasledujúcich zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov. Predmetom komisionárskej zmluvy je záväzok komisionára, že zariadi vo vlastnom mene pre komitenta na jeho účet určitú obchodnú záležitosť a záväzok komitenta zaplatiť komisionárovi odplatu. Aké sú výhody a nevýhody komisionárskej zmluvy? Sú rozdiely medzi komisionárskou zmluvou a mandátnou zmluvou či medzi komisionárskou zmluvou a zmluvou o sprostredkovaní?

Komisionárska zmluva, jej výhody a nevýhody pre podnikateľa

            Pri komisionárskej zmluve ide o tzv. nepriame zastúpenie. V prípade nepriameho zastúpenia ide o konanie vo vlastnom mene na cudzí účet. Výhodou pre podnikateľa môže byť to, že z konania komisionára nevznikajú komitentovi vo vzťahu k tretím osobám ani práva, ani povinnosti. Zároveň však komitent môže priamo od tretej osoby požadovať vydanie veci alebo splnenie záväzku, ktoré pre neho obstaral komisionár, ak tak nemôže urobiť komisionár pre okolnosti, ktoré sa týkajú jeho osoby.

            Keďže komisionár koná vo vlastnom mene, aj keď na účet komitenta, môže byť pre podnikateľa výhodná anonymita, nakoľko tretia osoba nemusí mať vôbec vedomosť o uzavretí komisionárskej zmluvy a vníma tak len osobu komisionára.

            Pri uzavretí komisionárskej zmluvy môže byť pre podnikateľa výhodou, že k hnuteľným veciam zvereným komisionárovi na predaj, má komitent vlastnícke právo, pokiaľ ho nenadobudne tretia osoba. Zároveň vlastnícke právo k hnuteľným veciam získaným pre komitenta nadobúda komitent ich odovzdaním komisionárovi.

            Nevýhodou pre komisionára je vznik nároku na odplatu. Po zariadení záležitosti je komisionár povinný o výsledku podať komitentovi správu a vykonať vyúčtovanie. V správe komisionár označí osobu, s ktorou zmluvu uzavrel. Ak tak neurobí, je komitent oprávnený vymáhať voči komisionárovi nárok na plnenie záväzku z tejto zmluvy. Komisionár je povinný bez zbytočného odkladu previesť na komitenta práva získané pri zariaďovaní záležitosti a vydať mu všetko, čo pritom získal. Až po splnení uvedených povinností vznikne komisionárovi nárok na odplatu. Dôležité je, aby si komisionár dohodol aj úhradu nevyhnutne alebo užitočne vynaložených nákladov. V prípade pochybností sa predpokladá, že úhrada nákladov je súčasťou odplaty.

Daňová povinnosť pri dodaní tovaru na základe komisionárskej zmluvy

            Ste platiteľom DPH, máte uzavretú komisionársku zmluvu a komisionár je zároveň tiež platiteľom DPH? Ako je to s platením dane? V zmysle ustanovenia § 8 ods. 6 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov, ak zdaniteľná osoba na základe komisionárskej zmluvy, obstará kúpu tovaru alebo predaj tovaru, platí, že táto zdaniteľná osoba tovar kúpila a predala.

            Pri dodaní tovaru na základe komisionárskej zmluvy komitentovi vzniká daňová  povinnosť v zmysle ustanovenia § 19 ods. 5 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov, v ten istý deň, keď vzniká daňová povinnosť komisionárovi. Ak teda ide o prípady obstarania predaja alebo kúpy tovaru na základe komisionárskej zmluvy, podľa ktorej komisionár obstará kúpu alebo predaj tovaru vo svojom mene a na účet komitenta, potom pre účely zákona o DPH  komisionár koná tak, akoby bol vlastníkom tovaru.  Komisionár, ktorý obstaráva kúpu alebo predaj tovaru, je vo vzťahu ku kupujúcemu ako predávajúci a vo vzťahu ku komitentovi ako kupujúci.

Komisionárska zmluva vs. mandátna zmluva

Komisionárska zmluva

Mandátna zmluva

Zastúpenie

Nepriame – vo vlastnom mene na cudzí účet.

Priame – v cudzom mene na cudzí účet.

Spôsob konania

S potrebnou odbornou starostlivosťou.

S odbornou starostlivosťou.

Odplata

Po splnení povinností v zmysle ust. § 584 až 586 Obchodného zákonníka.

Po vykonaní činnosti bez ohľadu na výsledok.

Zodpovednosť za škodu

Podľa ustanovení o zmluve o skladovaní.

Zodpovednosť za škodu, ibaže ju mandatár nemohol odvrátiť ani pri vynaložení odbornej starostlivosti.

Zodpovednosť za porušenie záväzku tretej osoby

Ak komisionár použije na splnenie záväzku inú osobu, zodpovedá akoby záležitosť obstaral sám.

Mandatár nezodpovedá za porušenie záväzku osoby, s ktorou uzavrel zmluvu pri zariaďovaní záležitosti, ibaže sa v zmluve zaručil za splnenie záväzkov prevzatých inými osobami v súvislosti so zariaďovaním záležitosti.

Splnenie zmluvnej povinnosti inou osobu

Povinnosť použiť na splnenie zmluvy inú osobu, ak komisionár nemôže svoj záväzok splniť sám.

Mandatár je povinný zariadiť záležitosť osobne, len ak to určuje zmluva. Ak túto povinnosť poruší, zodpovedá za škodu tým spôsobenú mandantovi.

Komisionárska zmluva vs. zmluva o sprostredkovaní

            Zmluvou o sprostredkovaní sa sprostredkovateľ zaväzuje, že bude vyvíjať činnosť, ktorá smeruje k tomu, aby mal záujemca príležitosť uzavrieť zmluvu s treťou osobou. Sprostredkovateľ teda sám zmluvu neuzavrie, ale len vytvorí príležitosť na jej uzavretie. Sprostredkovateľ neručí za splnenie záväzku tretích osôb, s ktorými sprostredkoval uzavretie zmluvy. Nesmie však navrhovať záujemcovi uzavretie zmluvy s osobou, ohľadne ktorej vie alebo musí vedieť, že je dôvodná pochybnosť, že splní riadne a včas svoje záväzky zo sprostredkovanej zmluvy.

Newsletter

Prihláste sa do nášho newslettera a dostávajte novinky pravidelne.