+421 905 341 866

Čo vás čaká pri likvidácii zadlženej firmy?

Čo vás čaká pri likvidácii zadlženej firmy?

Žiaľ, v procese podnikania môže následkom rôznych okolností nastať aj taká nepríjemná situácia, ako je likvidácia firmy kvôli zadlženosti. Prinášame vám prehľad všetkého, čo potrebujete vedieť v súvislosti s likvidáciou zadlženej firmy.

Najčastejším spôsobom ukončenia podnikania je likvidácia s.r.o. Má za úlohu vysporiadanie majetku a záväzkov spoločnosti medzi jej veriteľov a spoločníkov. Likvidácia je však možná len pri spoločnosti, ktorá je bez akýchkoľvek záväzkov. V prípade existencie záväzkov je v prvom rade potrebné ich vysporiadanie.

Pokiaľ je hodnota majetku spoločnosti nižšia ako jej záväzky, ktoré nie je možné uhradiť, mal by byť v spoločnosti vyhlásený konkurz. Podľa ust. § 3 ods. 3 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii „predlžený je ten, kto je povinný viesť účtovníctvo podľa osobitného predpisu, má viac ako jedného veriteľa a hodnota jeho záväzkov presahuje hodnotu jeho majetku.“ V zmysle ustanovenia § 3 ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii „dlžník je v úpadku, ak je platobne neschopný alebo predlžený. Ak dlžník podá návrh na vyhlásenie konkurzu, predpokladá sa, že je v úpadku.“

Návrh na vyhlásenie konkurzu

Návrh na vyhlásenie konkurzu sa podáva na príslušnom súde. Tento návrh je oprávnený podať dlžník, veriteľ, v mene dlžníka likvidátor alebo iná osoba, ak to ustanovuje zákon o konkurze a reštrukturalizácii. Dlžník je povinný podať návrh na vyhlásenie konkurzu do 30 dní, od kedy sa dozvedel o svojom predlžení, resp. od kedy sa mohol dozvedieť o svojom predĺžení. Túto povinnosť v mene dlžníka má rovnako štatutárny orgán alebo člen štatutárneho orgánu dlžníka, likvidátor dlžníka a zákonný zástupca dlžníka.

Ak návrh na vyhlásenie konkurzu podáva dlžník, k návrhu je povinný pripojiť zoznam svojho majetku, zoznam svojich záväzkov a zoznam svojich spriaznených osôb. Ak dlžník účtuje podľa osobitného predpisu, k návrhu je povinný pripojiť aj poslednú riadnu individuálnu účtovnú závierku spolu s mimoriadnou individuálnou účtovnou závierkou.

V prípade, že individuálna účtovná závierka bola predmetom overovania audítorom, k návrhu je potrebné pripojiť aj správu audítora.

Pred podaním návrhu na vyhlásenie konkurzu je navrhovateľ povinný zaplatiť (na účet súdu) preddavok na úhradu odmeny a výdavkov predbežného správcu. Následne je potrebné do návrhu pripojiť doklad o zapletení. V prípade, že súd návrh na vyhlásenie konkurzu odmietne alebo nezačne konkurzné konanie z iného dôvodu, príp. navrhovateľ pred začatím konkurzného konania vezme návrh späť, preddavok sa vráti navrhovateľovi.

Ak súd zistí, že návrh na vyhlásenie konkurzu spĺňa zákonom ustanovené náležitosti, najneskôr do 15 dní od doručenia návrhu rozhodne o začatí konkurzného konania . Pokiaľ nie sú všetky náležitosti v poriadku súd poučí navrhovateľa o nedostatkoch návrhu a vyzve ho, aby tieto nedostatky v lehote 10 dní odstránil. Ak tak navrhovateľ neurobí, súd návrh odmietne najneskôr do 15 dní po tom, čo uplynula lehota na odstránenie nedostatkov.

Uznesenie o začatí konkurzného konania alebo uznesenie o odmietnutí návrhu (nezverejňuje sa v Obchodnom vestníku) súd doručí navrhovateľovi a dlžníkovi.

Vyhlásením konkurzu sa začína konkurz. Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením uznesenia o vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku. Vyhlásením konkurzu sa dlžník stáva úpadcom.

Ďalšie možnosti zrušenia zadlženej spoločnosti

Ďalším zo spôsobov ako zrušiť spoločnosť so záväzkami je zrušiť ju bez likvidácie, respektíve zlúčiť spoločnosť s existujúcou spoločnosťou. Na nástupnícku spoločnosť prejde všetok majetok, záväzky a pohľadávky. Zanikajúca spoločnosť sa následne vymaže z Obchodného registra. Túto možnosť využívajú najčastejšie podnikatelia, ktorí majú viacero spoločností a všetky aktivity koncentrujú do jednej z nich.

Vyskytla sa situácia v rámci vášho podnikania, s ktorou si neviete rady? Kontaktujte našu spoločnosť eZmluva.sk, s. r.o. a využite službu likvidácie spoločnosti

Newsletter

Prihláste sa do nášho newslettera a dostávajte novinky pravidelne.