+421 905 341 866

Ako na predaj firmy. Na tieto veci si dajte pozor

Ako na predaj firmy. Na tieto veci si dajte pozor

Uvažujete o predaji firmy alebo svojho podielu vo firme? Prevod obchodného podielu je sám o sebe nenáročný proces, no vždy existujú veci, na ktoré si treba dať pozor. Preto sme pripravili článok, v ktorom nájdu užitočné informácie najmä prevodcovia obchodného podielu.

Obchodný podiel

Obchodným podielom rozumieme súbor práv a povinností, ktorými sa spoločník zúčastňuje na spoločnosti. Výška vkladov jednotlivých spoločníkov určuje veľkosť obchodného podielu. Ide o majetkovú hodnotu, ktorá je obchodovateľná a oceniteľná peniazmi.

Prevod obchodného podielu

Jednou zo základných listín pri prevode obchdoného podielu je zmluva o prevode obchodného podielu, v ktorej je potrebné uviesť:

  • zmluvné strany – prevodca a nadobúdateľ,
  • aká veľká časť podielu na základnom imaní sa prevádza,
  • súhlas valného zhromaždenia (ak je tak uvedené v spoločenskej zmluve, príp. zakladateľskej listine)
  • vyhlásenie nadobúdateľa o tom, že pristupuje k spoločenskej zmluve (zakladateľskej listine),
  • či ide o odplatný alebo bezodplatný prevod.

Odporúča sa vyhotoviť preberací protokol, v ktorom budú špecifikované všetky skutočnosti týkajúce sa prechodu zodpovednosti na nadobúdateľa ako nový štatutárny orgán spoločnosti(pohľadávky , záväzky,, majetok spoločnosti, celá účtovná situácia firmy, zmluvné vzťahy, atď.).

Zápis zmien do obchodného registra

Pri predaji obchodného podielu na tretiu osobu sa odporúča zmena obchodného mena, sídla a konateľa spoločnosti.

K návrhu na zápis zmien do obchodného registra je potrebné predložiť aj súhlas správcu dane pre osobu prevodcu aj nadobúdateľa, ak je predmetom prevodu väčšinový obchodný podiel., t. j. 50 %.

Tento súhlas vydáva správa dane na základe písomnej žiadosti. Správca dane súhlas nevydá, ak má prevodca a/alebo nadobúdateľ nedoplatok na dani a cle presahujúci 170 €.

Zdanenie príjmu z prevodu obchodného podielu

V prípade odplatného prevodu obchodného podielu dajte pozor na to, že príjem z prevodu je príjmom, ktorý ste povinný ako prevodca zdaniť. Odpočítateľnou položkou v tomto prípade je suma vami splateného základného imania (prípadne suma, za ktorú ste nadobudli obchodný podiel).

Príklad: Ste jediným spoločníkom v spoločnosti a predáte svoj obchodný podiel za 6 000,- Eur. Vaše základné imanie vložené do spoločnosti predstavuje 5 000,- Eur. Základom dane, z ktorej sa vypočíta daň z príjmov fyzickej osoby (19 %) je suma 1 000,- Eur.

Súvisiace dokumenty

Viac informácií sa dozviete taktiež v našom článku.

Predaj firmy je jedným zo spôsobov ako sa „zbaviť“ spoločnosti, v prípade, že už nechcete ďalej podnikať. Klasická likvidácia s.r.o. je časovo aj finančne náročnejší proces – úhrada 500€ a lehota na zrušenie firmy je 4 -5 mesiacov. Preto Vám ponúkame:

V prípade záujmu nás neváhajte kontaktovať.

Newsletter

Prihláste sa do nášho newslettera a dostávajte novinky pravidelne.