+421 905 341 866

Aké dokumenty potrebujete pri vystúpení zo s. r. o., keď ste jediný spoločník?

Aké dokumenty potrebujete pri vystúpení zo s. r. o., keď ste jediný spoločník?
Aké dokumenty potrebujete pri vystúpení zo s. r. o., ked ste jediný spoločník?

Ste jediným spoločníkom s.r.o a rozhodli ste sa previesť obchodný podiel na inú osobu, no nepoznáte postup a neviete, ktoré dokumenty sú potrebné pri tomto právnom úkone? V tom prípade je tento článok určený práve pre vás.

Rozhodnutie jediného spoločníka

Predtým, ako pristúpite k samotnému prevodu obchodného podielu na inú osobu, je potrebné zistiť, či tento úkon pripúšťa spoločenská zmluva, resp. zakladateľská listina, ktorá môže vyžadovať súhlas valného zhromaždenia. V takom prípade sa vyhotoví zápisnica zo zasadnutia valného zhromaždenia. Rozhodnutie jediného spoločníka urobené pri výkone pôsobnosti valného zhromaždenia musí mať písomnú formu a musí byť podpísané spoločníkom. To, v ktorých prípadoch je potrebný úradne osvedčený podpis spoločníka, ustanovuje zákon. Rozhodnutie jediného spoločníka musí obsahovať:

  • obchodné meno a sídlo spoločnosti,
  • miesto a čas prijatia rozhodnutia,
  • opis jednotlivých bodov rozhodnutia,
  • samotné rozhodnutie (urobené pri výkone pôsobnosti valného zhromaždenia).

Pri prevode obchodného podielu na inú osobu často dochádza aj k ďalším zmenám (najmä zmena obchodného mena, sídla a konateľa spoločnosti, rozšírenie alebo zúženie predmetov podnikania). Tieto zmeny môže spoločník prijať priamo v rozhodnutí, v ktorom sa vysloví súhlas s prevodom obchodného podielu na inú osobu.

Zmluva o prevode obchodného podielu

Najzásadnejším dokumentom pri prevode obchodného podielu je Zmluva o prevode obchodného podielu. Tak ako každá zmluva, musí mať písomnú formu a musí obsahovať identifikačné údaje oboch zmluvných strán (prevodcu a nadobúdateľa). Podpisy zmluvných strán musia byť úradne osvedčené. V predmete zmluvy je potrebné uviesť:

  • presnú špecifikáciu s. r. o.,
  • vzťah prevodcu k danej spoločnosti,
  • výšku prevádzaného podielu uvedenú v percentách, príp. zlomkom.

V zmluve je nutné uviesť aj informáciu, či ide o odplatný alebo bezodplatný prevod.

V ďalších ustanoveniach zmluvy je možné uviesť aj iné podmienky prevodu, ktoré najčastejšie súvisia s odplatou za obchodný podiel. Nadobúdateľ, ktorý nie je spoločníkom, musí v zmluve vyhlásiť, že pristupuje k spoločenskej zmluve, prípadne stanovám, ak boli prijaté. V záverečných ustanoveniach je potrebné uviesť, že zmluvné strany uzavreli zmluvu na základe slobodnej, vážnej a určitej vôle a zmluvná voľnosť nebola obmedzená.

Dodatok k zakladateľskej listine

Po úspešnom vykonaní predchádzajúcich krokov je nutné uviesť v dodatku k zakladateľskej listine všetky zmeny, ktoré sa uskutočnili. Rovnocenným dokumentom je vypracovanie úplného znenia zakladateľskej listiny, v ktorom sa uvedú vykonané zmeny a údaje, ktoré sa nezmenili, ostanú zachované.

Ostatné dokumenty

Podľa ustanovenia § 105a Obchodného zákonníka môže byť fyzická osoba jediným spoločníkom najviac v troch spoločnostiach. V prípade, že sa obchodný podiel prevádza na právnickú osobu, podľa spomínaného ustanovenia, nemôže byť nadobúdateľ jednoosobová s.r.o. Na z margo týchto skutočností je potrebné vyhotoviť vyhlásenie na základe daných ustanovení.

Špecifikovali sme štyri základné dokumenty, ktoré sú nevyhnutné pri prevode obchodného podielu na inú osobu. Zoznam tu však nekončí. S prevodom obchodného podielu môže byť spojené vyhotovenie aj ďalších dokumentov, najmä v prípade, že boli prijaté aj iné zmeny v spoločnosti.

V prípade, že sa menil konateľ spoločnosti, je nutné vyhotoviť jeho podpisový vzor spolu s vyhlásením o súhlase s ustanovením do funkcie konateľa.Ak nastala aj zmena sídla spoločnosti, bude potrebné pri podávaní návrhu na zápis zmien do obchodného registra predložiť súhlas vlastníka nehnuteľnosti zo zápisom nehnuteľnosti ako sídla spoločnosti do obchodného registra.

Aj keď preberací protokol nie je obligatórnym dokumentom pri prevode obchodného podielu a nie je ani povinná príloha pri zápise zmien do obchodného registra, jeho vyhotovenie a podpísanie zmluvnými stranami sa odporúča. V preberacom protokole je vhodné uviesť dokumenty, ktoré pôvodný spoločník odovzdáva novému spoločníkovi, dokumenty, ktoré boli za účelom prevodu obchodného podielu vyhotovené či odovzdané účtovníctvo. Najvýznamnejšiu súčasťou preberacieho protokolu by malo byť vyhlásenie, že spoločnosť nemá žiadne záväzky a pohľadávky.

Po prečítaní tohto článku určite uznáte, že prevod obchodného podielu na inú osobu nie je po administratívnej stránke jednoduchou záležitosťou. Preto v prípade, že by chceli tento právny úkon vykonať bez starosí a administratívnej záťaže, obráťte sa na spoločnosť eZmluva.sk a zistite aké máte ďalšie možnosti ukončenia podnikania.

Newsletter

Prihláste sa do nášho newslettera a dostávajte novinky pravidelne.