+421 905 341 866

3 spôsoby ako okamžite reagovať na nezaplatenú pohľadávku

3 spôsoby ako okamžite reagovať na nezaplatenú pohľadávku

V prvom rade si vysvetlíme, aké problémy vzniknú podnikateľovi, kým čaká na zaplatenie neuhradenej faktúry. Prvotný rozdiel spočíva v tom, či ako podnikateľ vediete jednoduché alebo podvojné účtovníctvo. V prípade jednoduchého účtovníctva je vystavená faktúra zaevidovaná do knihy pohľadávok a až v momente jej úhrady vstupuje do základu dane. V praxi to znamená, že podnikateľ, ktorý vo firme vedie jednoduché účtovníctvo neodvádza daň z príjmov zo sumy neuhradenej pohľadávky až pokiaľ nie je pohľadávka uhradená zo strany odberateľa.

Väčšie komplikácie, ale nastanú v prípade, že vediete podvojné účtovníctvo. V tomto prípade už v momente vystavenia faktúry vstupuje suma pohľadávky do základu na výpočet dane z príjmov. Pokiaľ ste konateľom obchodnej spoločnosti, ktorá je registrovaná pre DPH, máte od roku 2016 dve možnosti. Môžete ostať pri starom režime platenia DPH podľa, ktorého ste povinný odviesť štátu daň z pridanej hodnoty, napriek tomu, že odberateľ vám poskytnutú službu alebo dodaný tovar ešte neuhradil. Alebo môžete prejsť na nový osobitný režim, ktorý dovoľuje odviesť DPH iba z uhradených faktúr. Túto výhodu však majú iba podnikatelia, ktorí spĺňajú nasledovné body:

  • sú platitelia DPH s obratom do 100 000 EUR za predchádzajúci rok,
  • ktorí zároveň predpokladajú, že takýto obrat nedosiahnu ani v nasledujúcom roku,
  • ktorí zároveň nie sú v konkurze a likvidácii.

Či už ste si ako podnikateľ vybrali jednu alebo druhú možnosť, stále sa môžete ocitnúť v situácii, kedy je potrebné vymáhať pohľadávku od odberateľa. Nasledujúce kroky vám preto môžu byť nápomocné.

Zaslanie troch upomienok

Prvou reakciou podnikateľov na nezaplatenú faktúru je cesta troch upomienok. Je dôležité sledovať dobu splatnosti faktúry a začať vymáhanie pohľadávky riešiť včas. Prvá upomienka je zvyčajne zaslaná odberateľovi na kontaktnú e-mailovú adresu alebo doporučene poštou. Na portály Slovenskej pošty si môžete odsledovať, či dlžník prevzal upomienku. Vzor prvej upomienky je k dispozícii na našej webovej stránke. Zaslanie druhej a tretej upomienky sú ďalšie kroky v urgovaní zaplatenia dlžnej sumy. Vzor druhej upomienky nájdete taktiež na našom webe.

Pokus o zmier

V praxi sa však často stretávame s tým, že neplatiči na upomienky nereagujú, doslova ich ignorujú. V takom prípade je potrebné využiť služby právneho zástupcu, ktorý zhotoví a následne zašle kvalifikovanú výzvu dlžníkovi. Vo výzve je nutné uviesť lehotu, do ktorej je dlžník povinný uhradiť záväzok. Vhodnou motiváciou pre dlžníka môže byť nepožadovanie zaplatenia úrokov z omeškania a zmluvných pokút, v prípade, že dlžník dobrovoľne zaplatí neuhradený záväzok. Ide o predžalobnú výzvu, v ktorej právny zástupca ozrejmí dlžníkovi ďalší postup, v prípade, že ani po tomto upozornení nehradí faktúru. Dlžník si teda musí byť vedomý toho, že veriteľ bude v prípadnom súdnom konaní požadovať aj zaplatenie úroku, zmluvných pokút a taktiež trov súdneho konania.

Vydanie platobného rozkazu

Pokiaľ dlžník nereaguje ani na predžalobnú výzvu, ďalším krokom je podanie návrhu na vydanie platobného rozkazu príslušným súdom. Jednou z potrebných náležitostí pre podanie tohto návrhu je úhrada súdneho poplatku vo výške 6% z dlžnej sumy (minimálne však 16,50 EUR).

Platobný rozkaz je zjednodušenou formou rozsudku, ktorý súd vydá na základe dôkazov predložených navrhovateľom.

Ako podať návrh vydanie platobného rozkazu? Vydanie platobného rozkazu podľa ust. § 265 a nasl. zákona č. 160/2015 Z. z. Civilný sporový poriadok: „Ak žalobca predloží spolu so žalobou platobný rozkaz na tlačive zverejnenom ministerstvom spravodlivosti na jeho webovom sídle a na vydanie platobného rozkazu sú splnené zákonom ustanovené podmienky a je zaplatený súdny poplatok, súd vydá platobný rozkaz najneskôr do desiatich pracovných dní od splnenia týchto podmienok“

Súd má následne povinnosť doručiť platobný rozkaz dlžníkovi do vlastných rúk. Pokiaľ tak nie je možné urobiť, platobný rozkaz je súdom zrušený a vo veci je nariadené pojednávanie.
V prípade, že súd doručí rozhodnutie dlžníkovi do vlastných rúk, začne plynúť 15-dňová lehota na podanie odporu proti platobnému rozkazu. Dlžník musí pri podaní odporu zaplatiť súdny poplatok (zväčša 6% z neuhradenej sumy) a odpor musí riadne zdôvodniť. Následne je platobný príkaz zrušený a je nariadené pojednávanie.
Ak do uplynutia 15 dňovej lehoty dlžník nepodá odpor, platobný rozkaz má účinky právoplatného rozsudku. Na základe toho disponuje veriteľ exekučným titulom a môže pohľadávku od dlžníka vymáhať prostredníctvom exekučného úradu v exekučnom konaní.

Využite službu našej advokátskej kancelárie:


Newsletter

Prihláste sa do nášho newslettera a dostávajte novinky pravidelne.