Kúpna zmluva – auto

Popis:

Stiahnite si zadarmo vzor kúpnej zmluvy pri predaji alebo kúpe auta.


Vzor zmluvy

KÚPNA ZMLUVA

uzavretá v zmysle ust. § 588 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení (ďalej len „zmluva“)

Článok I. Zmluvné strany

Obchodné meno:              

Sídlo:                                    

IČO:                                       

Zapísaná:                            

                                              

Zastúpená:                         

(ďalej len „predávajúci“)

a

Meno a priezvisko:            Ján Novák

Trvalý pobyt:                      Veselá 12, 921 01 Piešťany

Dátum narodenia:             01. 01. 1980

Rodné číslo:                        800101/1234

Číslo OP:                               EC123456

(ďalej len „kupujúci“)

Článok II. Predmet zmluvy

1.    Touto zmluvou predávajúci predáva kupujúcemu motorové vozidlo špecifikované v článku III. tejto zmluvy za dohodnutú kúpnu cenu v článku IV.

2.    Predávajúci je povinný motorové vozidlo špecifikované v článku III. kupujúcemu odovzdať a kupujúci je povinný motorové vozidlo prevziať a zaplatiť zaň predávajúcemu dohodnutú kúpnu cenu.

Článok III. Motorové vozidlo

1.    Predávajúci je výlučným vlastníkom nasledovného motorového vozidla:

Evidenčné číslo (ŠPZ):       PU111AA

Druh vozidla:                      osobné

Farba vozidla:                     biela

Továrenská značka, typ:    Škoda Octavia

Číslo podvozku:                  123456

Číslo motora:                      123456

VIN:                                      VF37AWJZT12345678

Rok výroby:                        2010

Zdvih. objem. valcov:         1868 cm3

Technický preukaz číslo:   SF123456

Počet najazdených km:      50 000

(ďalej len „predmetné motorové vozidlo“)

Článok IV. Kúpna cena

1.    Kúpna cena predmetného motorového vozidla bola predávajúcim a kupujúcim vzájomne dohodnutá vo výške 10 000,00 € (slovom: Desaťtisíc EUR).

2.    Kúpna cena bude zaplatená zo strany kupujúceho v prospech predávajúceho na bankový účet č. 1111222233/1234 vedený v peňažnom ústave Tatra banka, a.s., a to do siedmich (7) pracovných dní odo dňa podpísania tejto zmluvy.

3.    Zaplatením kúpnej ceny sa rozumie deň jej pripísania na bankový účet predávajúceho uvedený vyššie.

Článok V. Vyhlásenie predávajúceho a kupujúceho

1.    Predávajúci ručí za právny stav predmetného motorového vozidla a za svoje vlastníctvo k predmetnému motorovému vozidlu špecifikovanom v článku III. tejto zmluvy.

2.    Predávajúci vyhlasuje, že na predávanom predmetnom motorovom vozidle neviaznu ku dňu podpísania tejto zmluvy žiadne dlhy, vecné bremená, ani iné právne povinnosti.

3.    Predávajúci vyhlasuje, že pozná technický stav predmetného motorového vozidla, pričom mu nie sú známe žiadne vady a poškodenia predmetného motorového vozidla, na ktoré by mal kupujúceho osobitne upozorniť.

4.    Kupujúci vyhlasuje, že pred uzavretím tejto zmluvy sa oboznámil s faktickým a právnym stavom predmetného motorového vozidla a v tomto stave ho kupuje.

Článok VI. Ďalšie ustanovenia

1.    Predávajúci a kupujúci sa výslovne dohodli, že vlastnícke právo k predmetnému motorovému vozidlu prechádza z predávajúceho na kupujúceho dňom úplného zaplatenia kúpnej ceny podľa článku IV.

2.    Predávajúci je povinný odovzdať predmetné motorové vozidlo kupujúcemu do siedmich (7) pracovných dní odo dňa pripísania kúpnej ceny na bankový účet predávajúceho.

3.    Predávajúci a kupujúci sú na základe tejto zmluvy oprávnení a zároveň povinní po úplnom zaplatení kúpnej ceny vykonať zmeny – odhlásenie predmetného motorového vozidla a prihlásenie predmetného motorového vozidla v evidencii motorových vozidiel, a to spoločne. Zmluvné strany sú povinné poskytnúť ďalšiu súčinnosť (uskutočnením právnych úkonov, doložením potrebných dokladov a pod.) tak, aby príslušný dopravný inšpektorát mohol vykonať zmeny a zaevidovať predmetné motorové vozidlo.

Článok VII. Záverečné ustanovenia

1.    Práva a povinnosti výslovne neupravené v tejto zmluve sa spravujú príslušnými ustanoveniami zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení.

2.    Táto zmluva sa vyhotovuje v dvoch (2) exemplároch s platnosťou originálu, z ktorých predávajúci a kupujúci dostanú po jednom (1) vyhotovení.

3.    Zmluvné strany vyhlasujú, že túto zmluvu uzavierajú slobodne, vážne a bez omylu, nie v tiesni a za nápadne nevýhodných podmienok, pred jej podpísaním si ju prečítali, úplne porozumeli jej obsahu a na znak súhlasu s jej obsahom ju vlastnoručne podpísali.

4.    Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej podpísania zmluvnými stranami.

Púchov 25. 02. 2013

Za predávajúceho:                                            Za kupujúceho:

______________________________                               ______________________________

Ján Novák

 

Advokátske služby

V prípade záujmu o zapracovanie vašich individuálnych požiadaviek do tohto vzoru, nás neváhajte kontaktovať telefonicky na čísle 0948 323 300, emailom na office@ezmluva.sk alebo vyplňte kontaktný formulár uvedený nižšie. Na vaše požiadavky dostanete odpoveď do 24 hodín z Advokátskej kancelárie Mgr. Petra Ivora.