Darovacia zmluva – pozemok


Vzor zmluvy

DAROVACIA ZMLUVA O PREVODE VLASTNÍCKEHO PRÁVA K NEHNUTEĽNOSTI

uzavretá v zmysle ust. § 628 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zmluva“) medzi týmito zmluvnými stranami:

Meno, priezvisko, rodné priezvisko:      Ivan Krásny r. Krásny

Trvalý pobyt:                                                         Vodárenská 12, 921 01 Piešťany, SR

Dátum narodenia:                                               12. 09. 1980

Rodné číslo:                                                            800912/1234

(ďalej len „Darca“)

a

Meno, priezvisko, rodné priezvisko:      Jozef Novák r. Novák

Trvalý pobyt:                                                         Bajkalská 159, 821 01 Bratislava, SR

Dátum narodenia:                                               04. 08. 1983

Rodné číslo:                                                            830804/1234

(ďalej len „Obdarovaný“)

Článok I. Predmet zmluvy

1.   Touto Zmluvou Darca bezodplatne prenecháva Obdarovanému nehnuteľnosť špecifikovanú v tomto článku v bode 2., pričom Obdarovaný tento dar prijíma bez výhrad.

2.   Darca je výlučným vlastníkom nehnuteľnosti, ktorá sa nachádza v katastrálnom území Piešťany, v obci Piešťany, v okrese Piešťany, zapísanej v katastri nehnuteľností, ktorý vedie Správa katastra Piešťany (ďalej len „Príslušná správa katastra“) na liste vlastníctva č. 4321, a to:

-     pozemok: výlučný podiel vo výške (1/1) na parcele registra „E“ evidovanej na mape určeného operátu s parcelným číslom 18290, vo výmere 3800 m2, druh pozemku: Orná pôda, ktorý je umiestnený mimo zastavaného územia obce

(ďalej len „Nehnuteľnosť“ alebo „Predmet prevodu“)

Článok II. Vyhlásenie Darcu a Obdarovaného

1.   Darca vyhlasuje, že pozná technický stav Nehnuteľnosti, pričom mu nie sú známe žiadne vady a/alebo poškodenia, na ktoré by mal Obdarovaného osobitne upozorniť.

2.   Darca vyhlasuje, že na darovanej Nehnuteľnosti neviaznu ku dňu podpísania tejto Zmluvy žiadne dlhy, vecné bremená, záložné práva, ani iné právne povinnosti.

3.   Obdarovaný vyhlasuje, že pred uzavretím tejto zmluvy sa oboznámil s faktickým a právnym stavom Nehnuteľnosti a v takomto stave ju prijíma.

4.   Obdarovaný vyhlasuje, že preberá zároveň všetky práva a povinnosti Darcu, ktoré mal na základe vlastníctva Nehnuteľnosti Darca.

Článok III. Predmet prevodu vlastníckeho práva

1.   Darca týmto bezodplatne prenecháva Predmet prevodu tejto zmluvy Obdarovanému a Obdarovaný tento Predmet prevodu nadobúda prijatím daru na základe tejto zmluvy do svojho výlučného vlastníctva.

Článok IV. Ďalšie ustanovenia

1.   Darca je povinný odovzdať Nehnuteľnosť Obdarovanému do piatich (5) pracovných dní od podpísania tejto Zmluvy na základe protokolu z odovzdania a prevzatia nehnuteľnosti podpísaného oboma zmluvnými stranami. V deň podpisu protokolu z odovzdania a prevzatia nehnuteľnosti prechádzajú na Obdarovaného všetky práva a povinnosti vzťahujúce sa k Nehnuteľnosti.

2.   Zmluvné strany sú na základe tejto Zmluvy oprávnené a zároveň povinné bezodkladne po podpísaní tejto Zmluvy podať na Príslušnej správe katastra návrh na povolenie vkladu vlastníckych práv prevádzaných v zmysle tejto Zmluvy, a to všetci účastníci spoločne alebo ktorýkoľvek z účastníkov samostatne.

3.   Zmluvné strany sú povinné poskytnúť ďalšiu súčinnosť (uskutočnením právnych úkonov, doložením potrebných dokladov a pod.) tak, aby Príslušná správa katastra mohla povoliť vklad práv v zmysle tejto Zmluvy v najkratšom možnom čase.

Článok V. Záverečné ustanovenia

1.   Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej podpísania oboma zmluvnými stranami. Podpis na strane Darcu musí byť úradne alebo notársky osvedčený. Účinnosť prevodu vlastníckych práv v zmysle tejto Zmluvy nastáva vkladom práv do katastra nehnuteľností.

2.   Zmluvné strany sú až do právoplatnosti rozhodnutia Príslušnej správy katastra o povolení vkladu vlastníckych práv do katastra nehnuteľností viazané prejavmi svojej vôle uvedenými v tejto Zmluve, pričom sú povinné zdržať sa všetkých úkonov, ktoré by boli v rozpore s obsahom a/alebo účelom tejto Zmluvy.

3.   Vo veciach výslovne neupravených touto Zmluvou platia príslušné ustanovenia zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ostatne všeobecne záväzných právnych predpisov Slovenskej republiky.

4.   Táto Zmluva sa vyhotovuje v štyroch (4) exemplároch, z ktorých Darca a Obdarovaný obdržia po jednom (1) vyhotovení. Dve (2) vyhotovenia sú určené pre Príslušnú správu katastra.

5.   Zmluvné strany vyhlasujú, že túto Zmluvu uzavierajú slobodne, vážne a bez omylu, nie v tiesni a za nápadne nevýhodných podmienok, pred jej podpísaním si ju prečítali, úplne porozumeli jej obsahu a na znak súhlasu s jej obsahom ju podpísali.

V Piešťanoch , dňa 04. 03. 2013

_________________________                                        _________________________

Ivan Krásny r. Krásny                                                      Jozef Novák r. Novák

Darca                                                                                  Obdarovaný

Advokátske služby

V prípade záujmu o zapracovanie vašich individuálnych požiadaviek do tohto vzoru, nás neváhajte kontaktovať telefonicky na čísle 0948 323 300, emailom na office@ezmluva.sk alebo vyplňte kontaktný formulár uvedený nižšie. Na vaše požiadavky dostanete odpoveď do 24 hodín z Advokátskej kancelárie Mgr. Petra Ivora.